Fesih Sebebinin Açık ve Kesin Bir Şekilde Bildirilmemesi

İş Kanunu’nun 19.maddesine göre; İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Bu kural iş sözleşmesinin geçerli sebeple yani 17 ve 18.maddelerine göre yapılan fesihlerde geçerli olup iş sözleşmesinin haklı sebeple feshi halinde işverenden yazılı fesih bildirimi yapması beklenmemektedir.

Feshin haklı veya geçerli nedene dayandığını ispat yükümlülüğü işverene ait olup, İş Kanunu 19. maddesi gereğince geçerli nedene dayalı işveren fesihlerinde, fesih bildiriminin yazılı olarak yapılması ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtilmesi gereklidir. Fesih bildiriminin geçerli neden fesihlerinde yazılı olarak yapılması feshin şekil şartı olduğundan, bu şarta uyulmaması halinde yapılan fesih geçersizdir.

Bu kurallar kapsamında fesih bildiriminde feshe yol açan olayların ne olduğu, işçinin davranışlarından kaynaklı bir sebep ise hangi tarihte hangi olayın feshe neden olduğu, işletmeden kaynaklanan bir sebep ise örneğin ekonomik durumun bozulduğu ya da re-organizasyona gidildiği veya bölümün kapatıldığı açıkça işçiye tebliğ edilmeli ve işçinin hangi sebepten dolayı işten çıkartılmış olduğunu öğrenmesi sağlanmalıdır. Fesih sebebinin açıkça bildirilmesi bu fesih bildirimine itiraz edip etmeme konusunda işçiye de bir imkan tanıyacaktır.

Fesih bildiriminde spesifik bir sebep belirtmeksizin sadece yasa maddesi belirtmek ya da İş Kanunu’nun ilgili maddesinin yazılması ise fesih sebebinin açıkça bildirilmesi şartını yerine getirmeyecektir. Bu konuda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin 27.Hukuk Dairesi’nin 07.03.2017 tarih ve 2017/74 E ve 2017/127 K sy kararı mevcuttur.

Karara konu olan olaylarda;

Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkilinin 11/07/2011 ile 02/02/2016 tarihleri arasında davalıya ait işyerinde toplu iş sözleşmesi uzmanı olarak çalıştığını, iş akdinin haklı ve geçerli bir neden olmaksızın işverence feshedildiğini, yapılan fesih işleminin usul ve yasaya aykırı olduğunu 4857 sayılı kanunun 19. maddesi “işveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır” uyarınca gerekçesiz feshin başlı başına işe iade sebebi olduğunu belirterek davacının işe iadesine ve iş güvencesi tazminatlarının belirlenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekiline dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilmiş, herhangi cevap dilekçesi vermemiş olan davalı taraf vekili duruşmadaki beyanında davayı kabul etmediklerini belirterek davanın reddini savunmuştur.

İlk derece mahkemesince yapılan yargılama sonunda, fesih işleminin 4857 sayılı yasaya uygun yapılmadığı ve fesih bildiriminde fesih sebebinin açık ve kesin olarak bildirilmediğinden bahisle davanın kabulüyle feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine ve iadenin mali sonuçlarına karar verilmiştir.

Davalı vekili süresinde sunduğu istinaf dilekçesinde özetle, davacının iş akdinin işyeri gereklerinden kaynaklanan sebeplerle feshedildiğini, geçerli nedenin varlığına ilişkin araştırma yapılmadığını ve savunma hakkının kısıtlandığını belirterek, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasını ve davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin 27.Hukuk Dairesi’ne göre;

Taraflar arasında iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedene dayanıp dayanmadığı uyuşmazlık konusu olup, bu konudaki normatif dayanaklar 4857 sayılı İş Kanununun 17-18 ve devamı maddeleridir.

Davalı işverenlikçe davacıya gönderilen fesih ihbarnamesinde

“İş akdiniz 02/02/2016 tarihi itibariyle 4857 sayılı İş Kanununun 18. maddesi uyarınca işyeri gereklerinden kaynaklanan sebeplerle geçerli nedenle feshedilmiştir. Yasal haklarınız tarafınıza ödenecektir,

şeklinde bir bildirim yapılarak iş akdi sonlandırılmıştır.

İşyeri gereklerinden kaynaklı sebep açıklaması ile yapılan bu fesih bildirimi 4857 sayılı İş Kanunu 19. maddenin aradığı şekilde fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde ortaya koyan bir bildirim değildir. Somut olarak hangi sebebe dayalı fesih yapıldığını belirtir açıklama yoktur.

İşverenin, fesih bildiriminde gösterdiği sebeple bağlı olması ve davada işverence başka bir sebebe dayanılamayacağı dikkate alındığında fesihte biçimsel koşula uyulmadan yapılan ve sebep içermeyen davalı işverenlik feshinin geçersiz olduğu anlaşılmakla, bu yönde karar veren ilk derece mahkemesi kararının isabetli olduğu; davalının istinaf talebinde işyeri gerekliliği geçerli nedenine dayandığı ve araştırma yapılmadığına yönelik itirazlarının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Bu sebeple davalının istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.


SONUÇ

1- İş Kanunu’nun 17-18.maddelerine göre yapılacak fesihlerde fesih bildirimi yazılı olmalı ve fesih sebebinin açık ve kesin bir şekilde bildirilmesi gerekir. 

2- Sadece yasa maddelerinin belirtildiği veya kanun maddesinden alıntı yapılarak spesifik olay ya da olgulardan bahsedilmeyen fesih bildirimleri usule aykırı olup fesih salt bu sebeple geçersiz olur.


Av. Eren Evren

        Okyay | Evren 

Avukatlık & Arabuluculuk 

   www.okyayevren.com

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir