İşverene Karşı Davası Olan Tanıkların Beyanlarına İtibar Edilir mi ?

Tanık, bir davada, uyuşmazlığın halli bakımından önem taşıyan ve taraflar arasında çekişmeli bulunan, geçmişte vukua gelmiş bir vakıa veya durum hakkında görme / işitme duyuları vasıtasıyla sahip olduğu bilgiyi mahkemeye aktaran kişidir. Bu kişinin söz konusu aktarımı tanık beyanı olarak adlandırılır.

HMK 240/1, 244/1.c, 259/1 vb. hükümlere baktığımızda, tanığın ancak bir vakıayı aydınlatmak için dinlenebileceğinin hükme bağlandığını görmekteyiz. Bu nedenle, tanık ancak bizzat beş duyusu yolu ile algıladığı bir olay hakkında bildiklerini mahkemeye sunmakla görevlidir. Tanığın beş duyusu ile bilgi sahibi olduğu vakıalar dışında, örneğin yorumları açısından, dinlenmesi söz konusu olamaz.

Bir kişinin tanık olabilmesi için, HMK 240/1 maddesi gereği, davanın tarafı olmaması şarttır. Ayrıca, karşı tarafın HMK 255/1 maddesi gereği tanığın, tanıklığına itiraz etmemiş olması, bu itirazın kanıtlanarak mahkemece kabul edilmemiş olması gerekir. Her ne kadar HMK 240/1 maddesinde yer alan hükmün benzeri HUMK’da yer almıyorsa da bu hüküm tanıklık kurumunun doğası gereği var kabul edilen bir hükümdür. Buna karşılık HMK 255/1 de yer alan itiraza ilişkin hüküm, HUMK 254. maddesinin tekrarı olarak HMK’da yer almaktadır.

Tanık beyanı çok önemli ve vazgeçilmez bir delil olmakla beraber, tam bir kesinlikle güvenilemeyeceğinden, takdirî bir delildir.

Tanık, bir vakıayı bu yolla ispatlamak isteyen tarafça gösterilir. Ancak özellikle iş hukukunda, taraflarca gösterilen her tanık dinlenebilecek ve beyanlarına itibar edilebilecek midir? Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2015/15493 E. ve 2017/14013 K. 13.06.2017 tarihli güncel ve net kararında bu konu aydınlatılmıştır:

Davacı vekili, müvekkili işçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının hüküm altına alınmasını istemiştir.

Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, yazılı gerekçeyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, taraflar vekilleri temyiz etmiştir.

yargitay

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi,

Somut olayda, Mahkemece, davacı tanıklarının beyanlarına itibar edilerek, fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacakları hüküm altına alınmıştır. Ne var ki, dinlenen her iki davacı tanığının da işverene karşı dava açmış olması sebebiyle husumeti bulunmakta olup, salt husumetli tanık beyanlarıyla sonuca gidilmesi hatalı olmuştur.

Diğer taraftan, dosyaya sunulan 29.04.2013 düzenlenme tarihli sayım genelgesi başlıklı belgenin değerlendirilmemesi ve taraf tanıklarına sayım yapılan günler ve bu günlerdeki çalışma düzeni ile ilgili ayrıntılı bilgilerinin sorulmaması da yerinde değildir.

Anılan sebeple, öncelikle tarafların tanıkları yeniden dinlenilerek, sayım yapılan günler ve bu günlerdeki çalışma düzeni ile ilgili ayrıntılı bilgileri sorulmalı; dosyaya sunulan 29.04.2013 düzenlenme tarihli sayım genelgesi başlıklı belge ve ekleri değerlendirilmeli; salt husumetli tanık beyanlarıyla sonuca gidilmesinin mümkün olmadığı şeklindeki kural gözardı edilmeyerek taraf tanıklarının çalışma düzenine dair birbiriyle örtüşen beyanları belirlenmeli ve davaya konu fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarına yönelik talepler hakkında bir karar verilmelidir.

SONUÇ

Tanık, bir davada, uyuşmazlığın halli bakımından önem taşıyan ve taraflar arasında çekişmeli bulunan, geçmişte vukua gelmiş bir vakıa veya durum hakkında görme / işitme duyuları vasıtasıyla sahip olduğu bilgiyi mahkemeye aktaran kişidir. Bu kişinin söz konusu aktarımı tanık beyanı olarak adlandırılır.

Tanık beyanı çok önemli ve vazgeçilmez bir delil olmakla beraber, tam bir kesinlikle güvenilemeyeceğinden, takdirî bir delildir.

İş hukukunda özellikle işveren ile husumeti bulunan tanıkların dinletilmesi ve salt olarak bu tanıkların beyanı doğrultusunda sonuca gidilmesi hatalı işlem teşkil edecek ve karar hukuka aykırı olacaktır.

        Av. Gözde Gökçe

           Okyay | Evren 

Avukatlık & Arabuluculuk Ofisi

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir