Toplu İş Hukuku’nun Önemli Gerçeklerinden Biri Üçlü Bir İlişki; Toplu İş Sözleşmeleri Ve Disiplin Hükümleri

disiplin-kurulu

disiplin-kurulu

 

Günümüzde artık sadece üretim ya da sanayi şirketlerinde değil perakende şirketlerinde de karşımıza çıkan Sendikalar, aslında iş hukuku ilişkisindeki en önemli 3. taraflardan biridir. Güçlerini ve yetkilerini Kanundan alır ve özellikle çalışan sayısı çok olan işyerlerinde işçilerin işverene ulaşmasında önemli bir köprü görevi de görürler.

Aslında sadece köprü görevi değil, yasal olarak bazen adeta bir arabulucu gibi davranmakla mükelleftirler.

O işyerinde belli bir üye çoğunluğuna gelen Sendika, İşveren ile toplu sözleşme hükümlerinde anlaşırsa toplu sözleşme imzalar ve toplu sözleşme hükümleri, işyerlerinde uygulanması son derecede önemlidir.

Zaten belli çalışan sayısına sahip işyerlerinde çalışan işçiler için iş güvencesi hükümleri varken bir de toplu sözleşme ile 70-243 düzenlenmiş disiplin hükümleri ve işten çıkartma süreçleri var ise; bu şekilde 30 kişiden fazla işçi çalıştıran İşveren’ler iki kere dikkat etmeli ve sadece İş Kanunu hükümleri değil, bu Kanun hükümlerine paralel şekilde düzenlenmiş olan toplu sözleşme hükümlerini de göz önünde bulundurarak iş akdi fesih sürecini yönetmeleri gerekmektedir.

Bu noktada da genelde karşımıza disiplin kurulları çıkmaktadır.

Yani sadece esasa uygun değil usule uygun şekilde de iş akdi feshini gerçekleştirmekle mükelleftir İşveren.

 

disiplin-kurulu-

Nitekim; Yargıtay’ın gerek eski gerekse de günümüzdeki kararlarında da karşımıza bu husus çıkmaktadır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 29/11/1990 tarihli 1990/12619 Karar numaralı kararında, 7/4/1997 tarihli 1997/6718 karar numaralı kararında ve 10/11/1999 tarihli 1999/16983 karar numaralı kararında da bu konu son derecede açıklıkla düzenlenmiştir.

Şöyle ki;

  1. TİS`İN DİSİPLİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN BAĞLAYICILIĞI

Tis`in disipline ilişkin hükümleri bağlayıcı nitelik taşırlar. İşveren disiplin kuruluna sevk etmeden işçiye “işten çıkarma” cezası veremez.

Toplu iş sözleşmesinde fesih işleminin disiplin kurulundan geçirilmesi koşulu yer almasına rağmen, işçinin iş sözleşmesinin doğrudan feshedilmiş olması, başlı başına feshin haklı bir nedene dayanmadığı sonucunu doğurur.

  1. TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ İLE İŞVERENİN FESİH HAKKININ ORTADAN KALDIRILMASININ MÜMKÜN OLMAMASI

Toplu iş sözleşmeleriyle işverenin fesih hakkının ortada kaldırılması mümkün değilse de, sınırlandırılabileceği gerek doktrinde, gerek 70-480 dairemizce toplu iş sözleşmelerindeki bu yönde hükümler geçerli sayılmaktadır.

 

İstanbul, 13/08/2014

Av. Tuğçe ZEREN BASKIN

 

 

 

 

 

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir