Raporlu İşçinin Tatile Gitmesi Halinde İş Akdinin Feshi

Yürürlükteki İş Kanunu ve Yargıtay kararlarına göre sağlık sebepleri ile doktor raporu alan bir işçinin iş akdinin feshedilebilmesi için belirli koşulların meydana gelmesi gerekir.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/1maddesine göre;

İşverenin fesih hakkı

a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa “yakalanması veya engelli hâle gelmesi durumunda”, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.

b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.

(a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar

Bu durumda işveren işçiye kıdem tazminatını öder ancak ihbar tazminatını ödemez.

Alınan sağlık raporunun bu kapsamda olmamasına rağmen işçinin kısa ama sık sık rapor alması durumunda ise; işveren tarafından işçinin sözleşmesi geçerli sebeple feshedilebilir. Bu durumda işçiye kıdem ve ihbar tazminatı verilmelidir.

Fakat işçi rapor aldığı halde, raporlu olduğu dönemde tatile gidiyor ve sosyal medyada fotoğraflar paylaşıyorsa işveren sözleşmeyi feshedebilir mi ? Konu ile ilgili Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nin 06.07.2017 tarih ve 2016/17532 E ve 2017/12196 K sy kararında bu husus tartışılmıştır. Karara konu olan olaylarda;

Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirkette 01/11/2013 tarihinden itibaren çalışmaya başladığını, çağrı merkezi elemanı olarak görev yaptığını, iş sözleşmesinin ise 10/09/2015 tarihinde haksız olarak feshedildiğini iddia ederek, fesih işleminin geçersizliğinin tespiti ile müvekkilinin işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, davacının kendisine sağlanan ücretsiz izin hakkına müvekkilinin iyi niyetini de suiistimal ettiğini, 8 aylık çalışma sürecinde 59 gün ücretsiz izin kullandığını, iş akışını ve proje düzenini bozduğunu, 17/08/2015 tarihinden itibaren 09/09/2015 tarihine kadar aralıksız olarak rapor aldığını, hastalık dolayısıyla rapor aldığı bu dönemde sosyal paylaşım sitelerinden birinde “herkese açık” olarak deniz kenarında tatil yaptığını gösterir fotoğraflar paylaştığını bu nedenlerle davacının sözleşmesinin müvekkili tarafından feshedildiğini savunarak davanın reddini talep etmiştir.

Yerel Mahkemece,  Gerek davacının davranışları hakkında yazılı savunmasının alınmamış olması gerek de olumsuz davranış olarak gösterilen ücretsiz izin kullanması, doktor raporu alması çalışanın yasal hakları olduğundan davalı tarafından yapılan fesih geçersiz olduğundan davanın kabulüne karar verilmesi gereklidir.” gerekçesiyle iş aktinin feshinin isabetsiz olduğu kanaatine varılarak davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’ne göre;

Dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının istirahat raporu aldığı dönemde Giresun iline gittiği ve orada plajda tatil kıyafetleri ile çekilmiş fotoğraflarını paylaştığı, dosya kapsamıyla sabittir. Bu durum, kullanılan istirahat raporunun gerçeğe aykırı olduğunun açık delili olup raporlu olduğunu bildiren işçinin raporun aksine tatile gitmesi doğruluk ve bağlılığa aykırı olup haklı fesih için yeterlidir.

Açıklanan nedenle işveren feshinin haklı nedene dayandığının kabulü ile davanın reddi gerekirken yanılgılı değerlendirmeyle kabulüne karar verilmesi hatalıdır gerekçesi ile Mahkeme kararı ortadan kaldırılarak davanın reddine karar verilmiştir.

SONUÇ

1- İşçinin rapor alması ancak belirli durumların varlığı halinde iş akdinin feshi için gerekçe olabilir. 

2- Rapor alan işçi; raporlu olduğu dönemde istirahat etmek yerine tatile gidiyorsa, bu almış olduğu raporun sahteliğini göstereceği için iş akdi haklı sebeple feshedilebilir. 

Av. Eren Evren

        Okyay | Evren 

Avukatlık & Arabuluculuk 

   www.okyayevren.com

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir