Eğitim Sisteminin Üvey Evlatları Olan Özel Okul ve Dershane Öğretmenlerin Hakları

ozel-ogretmenlerin-haklari

Ülkemizde Dershanelerde ve Özel Okullarda görev yapan Öğretmenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çok Bu öğretmenlerimizin tümü, aynı kurumda dahi çalışsalar, kanundan kaynaklı olarak her yıl belirli süreli sözleşme yapmak zorunda kalıyorlar. Bu her yıl yapılan sözleşmelerle haklarının ne kadar gasbedildiği ancak buna rağmen bir o kadar da az dava açtıklarını incelediğim Yargıtay kararlarından üzülerek görüyorum. Eğer aynı kurumda kalacaklarsa sözleşme döneminde tüm öğretmenlerin kafasında şu sorular cevap aramaktadır.

 • Acaba iş akdim yenilenecek
 • Hangi  şartlarla yenilenecek ?
 • Sözleşmemi yenilemezlerse ne yapabilirim?

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun  Özlük Hakları ve Sorumluluklar başlıklı  9. Maddesi      ” Kurumlarda çalışan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler ile kurucu veya kurucu temsilcisi arasında yapılacak iş sözleşmesi, en az bir takvim yılı süreli olmak üzere yönetmelikle belirtilen esaslara göre yazılı olarak yapılır. Mazeretleri nedeniyle kurumdan ayrılan öğretmen ve öğreticilerin yerine alınacak olanlar ile devredilen kurumların yönetici, öğretmen ve öğreticileri ile bir yıldan daha az bir süre için de iş sözleşmesi yapılabilir. Okullarda yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre (emekliler hariç) dengi resmi okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarlarından az ücret verilemez.” Hükmünü içermektedir.

Uygulamada öğretmenleri koruması için düzenlenmiş bu hüküm aslında beraberinde iş güvencesi, kıdem tazminatı, yıllık izin süresi vs olmak üzere pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Buna göre

 • 5580 Sy Yasa Kapsamında Çalışan Eğitimcilerin İşe İade Davası Açma Hakkı 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun  02.02.2011 tarih, 2010/9-666 E. 2011/18 K. Nolu kararında da belirttiği görüşüne göre; her yıl yinelenen bu zincirleme iş sözleşmeleri, kanundan kaynaklı olarak belirli süreli olduğu için belirsiz hale gelmez.

Peki Özel Öğretim Kurumu öğretmenlerinin belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçi olması nedeniyle iş güvencesi hükümlerinden yararlanması mümkün müdür ? Bu konuda Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nin 2015 yılında değiştirilmesinden önce bu soruya olumlu bir yanıt verilemez iken; 9.Hukuk Dairesi’nin 07.05.2015 tarih ve 2015/9173 E ve 2015/16798 K sy kararı ile 5580 sy kanun kapsamında çalışan eğitim personelinin sözleşmesi belirli süreli olarak değil, Asgari Süreli olarak değerlendirilmiş ve bu sayede iş güvencesi kapsamına dahil edilmiştir.

Ancak bu kabul şimdilik 9.Hukuk Dairesi için geçerli olup 22.Hukuk Dairesi’nin 13.04.2015 tarih ve 2015/10818 E ve 2015/13309 K sy kararında 5580 sy yasa kapsamında çalışan personelin sözleşmelerinin belirli süreli olduğu ve iş güvencesi kapsamından yararlanamayacağına hükmedilmiştir.

Bu durumda Yargıtay’ın içtihatları birleştirme kararı çıkana kadar; şimdilik maalesef 9.Hukuk Dairesi’nin görev alanında yer alan illerde çalışan öğretmenlerin iş güvencesi kapsamında, 22.Hukuk Dairesi’nin görev alanında çalışan personelin ise kapsam dışında kaldığını kabul etmek gibi izah edilmesi kolay olmayan bir sonuç ortaya çıkmıştır.

 • Yaz Döneminde Ücret Alacağı :

Kural olarak ücret çalışma karşılığıdır. Ancak 5580 sayılı yasaya göre yapılan iş sözleşmeleri bir yıldan daha az süreli olamayacağından, okulların kapalı olduğu dönemde fiilen eğitim hizmeti verilmese dahi, bu sözleşmeye tabi öğretmenler ücrete hak kazanırlar. Bununla birlikte okulların kapalı olduğu bu dönemde sınav, etüd ve çeşitli meslek içi eğitim gibi nedenlerle öğretmenlerin okulda hazır bulunmaları gerekebilir. Anılan dönemle ilgili işverenin ücret ödeme borcunun doğması için öğretmenin sözleşme, yasa veya yönetmeliklerden kaynaklanan diğer görevlerini yerine getirmiş olması gerekir. Ancak kurumun  kapalı olduğu dönemde çalıştığını ve kendisine verilen görevleri yerine getirdiğini kanıtlayamayan öğretmenin ücrete hak kazanılması olanağı bulunmamaktadır.

 • Kıdem Tazminatı :

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 03.10.2011 tarih, 2009/22355 E. 2011/34265 K. Nolu kararında; Halen yürürlükte olan ve kıdem tazminatını düzenleyen 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde  “Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin…” cümlesi ile iş sözleşmesinin belirli ya da belirsiz süreli olmasının kıdem tazminatına hak kazanma açısından önemli olmadığı belirtilmiştir. Burada önemli olan fesih iradesinin kim tarafından ortaya konulduğu ve kıdem tazminatına hak kazanma koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediğidir. Örneğin belirli süreli iş sözleşmesini 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesi uyarınca haklı nedenle fesheden işçi bir yıllık kıdem koşulu gerçekleştiği takdirde kıdem tazminatına hak kazanacaktır veya sözleşmenin süresi sona erdiğinde, işçinin sözleşmeyi yenileme iradesini ortaya koymasına rağmen, işverenin yenilememesi durumunda diğer şartların varlığı halinde işverenin kıdem tazminatından sorumlu tutulacağı kabul edilmiştir.( Yargıtay H.G.K.’nun 26.11.2014 gün ve 2008/22-1443 E., 2014/958 K. sayılı ilamı ). 

 • İhbar Tazminatı :

İhbar Tazminatı hususunda ise Yargıtay, bu sözleşmelerin yasadan kaynaklı olarak belirli süreli olması nedeniyle sözleşme bitiminde yenilenmemesinin ihbar tazminatına hak kazandırmayacağı görüşündedir. İş akdinin süresinden önce işverence haksız olarak feshi halinde ise öğretmen, zaten süre sonuna kadar olan ücretine hak kazanacaktır.

 • Yıllık Ücretli İzin Hakkı :

Yargıtay bir kararında, yaz döneminde okullar ve dershaneler kapalı olduğu için öğretmenlerin zaten yıllık izin kullandıklarını bu sebeple izin ücreti hakkının olmadığına karar vermişse de elbette bu, yaz döneminde de ücret almaya devam eden öğretmenler için geçerli olup, ders başı ücret olan bir çok öğretmen yaz döneminde ücret alamamakta ve her ne kadar yıllık izinlerini kullanıyor görünseler de yasada düzenlenen “Yıllık Ücretli İzin Hakkı” nı alamamaktadırlar, yaz döneminde ücret almayan öğretmenlerin yıllık izin ücreti haklarının olduğu görüşündeyiz

 • Fazla Çalışma Alacağı :

İş Kanunu gereği haftada 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma olarak kabul edilmektedir. Haftalık çalışma süresi hesap edilirken, sadece ders saati değil etüd ve birebir çalışmaları için kurumda geçen zaman da fazla çalışma hesabına dahil edilir. Haftalık 45 saati aşan çalışmalar için ödeme yapılmıyorsa dava yoluyla fazla çalışma alacağı da istenebilir.

Avukat- Arabulucu

Yüksel Okyay Evren

Okyay & Evren Avukatlık Ofisi

www.okyayevren.com

182 yorum

 1. Annem 12 senedir emekli sandığından emekli öğretmen, Özel bir eğitim kurumunda 2004 mayıs ayından beri 10 seneden bu yana öğretmenlik görevine devam etmektedir. Geçtiğimiz mayıs ayında beyin kanaması geçirdi ve şuan sağlık durumu çalışmaya elverişli olmadığı için sağlık raporu alarak kıdem tazminatı talebiyle koleje başvurmak istiyoruz. Kasım sonunda sözleşmesi dolmaktadır. Fakat işyeri avukatlarından gelen bilgiye göre özel okullarda her sene belirli süreli sözleşme yapıldığı ve bunun için kıdem tazminatı talebinde bulunamayacaklarını belirttiler.

  Özel eğitim kurumları yönetmeliğini de göze alarak 10 senelik kıdem tazminatını almak için nasıl bir yol izlememiz gerektiği konusunda sizin görüşlerinizi alabilir miyiz?
  Bir heyet raporu ile çalışamayacak durumda olduğunu ispat edip haklı sebepten iş akdini fesh edebilir miyiz? Ve bu fesh e istinaden kıdem tazminatı almaya hak kazanabilir miyiz?
  Konuyla ilgili görüşlerinizi alabilir miyim? Yardımlarınızı rica ediyorum.

  1. Öncelikle Anneniz için geçmiş olsun. Umarım sağlığına bir an önce kavuşur. Sorunuza gelirsek İş Kanunu'nun 24/1-a maddesine göre; İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa. İşçinin sözleşmesini haklı sebeple feshetme ve kıdem tazminatını talep etme hakkı vardır. Bu nedenle Anneniz için alacağınız heyet raporunda işe devam etmesinin sağlığı ve yaşamına risk oluşturacağı belirtilirse Sözleşmeyi feshetme hakkınız doğacaktır. 

   Dershane avukatının belirli süreli sözleşme olduğu için kıdem tazminatı alamayacağınız yönündeki iddiasını ciddiye almayın. Yazımızda da belirttiğimiz üzere kıdem tazminatını alabilmek için iş akdinin süreli olup olmamasının bir önemi yok. Önemli olan sözleşmenin Kıdem Tazminatı gerektirecek şekilde sona erip ermediği ve 1 yıllık kıdem süresinin dolup dolmadığıdır. Bu nedenle <span style="font-size: 13px; ">Anneniz </span>yukarıda yazdığım gibi bir rapor alıp iş akdini bu rapora dayalı olarak feshederse kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

   Av. Eren Evren

 2. Sayın Avukat Bey merhabalar.
  Ben de özel okulda sınıf öğretmeni olarak çalışmaktayım.Normalde yaz tatilinde yapmayı planladığımız düğünümüz nişanlımın askerliğinin uzun dönem çıkması sebebiyle önümüzdeki kasım ayına kaldı.yani çalıştığım döneme 🙁 şimdi bu durumda evlilik izni hakkı gibi bir durumum var mı yasal olarak? yoksa kurumun insiyatifine mi bağlı bu izin? eğer yasal olarak hakkım varsa kaç gün izin alabiliyorum? bilgilendirirseniz sevinirim.şimdiden teşekkürler..

  1. Merhaba; 

   İş Kanunu'nun 46 ve 55.maddelerine göre, evlilik durumunda size yasal olarak verilebilecek azami süre 3 gündür. Bu sürenin üzerinde bir izin isterseniz işvereniniz ile anlşamanız gerekir. 

   Av. Eren Evren

 3. Merhaba, ozek bir kolejle1 yillik sozlesmem var. gelecek sene.icin de sozlesme imzalamak istiyorum ancak nisanlimin isinden dolayisehir degisikligi yapmam gerekiyor ve 2014 aralikta evlenmeyi dusunuyoruz yani donem bitmeden. Bu durumda sozlesmemi iptsl edebilme ve evlilik tazminati alma hakkim bulunuyormu?

 4. Merhaba, 10 yıl boyunca çalıştığım özel okuldan temelli yurt dışına yerleşme sebebiyle ayrılmam halinde kıdem tazminatı alma hakkım doğar mı? Her Mayıs'ta bir yıl sonranın görüşmesi yapılmaktadır, acaba ne zaman okuluma bir sonraki sene çalışmayacağımı açıklamalıyım? Ben çalışmak istemediğimi söylediğim için tazminat ödemeyebilirler mi?
  teşekkürler,

  1. Merhaba, sözleşme sürenizin sonunda sözleşmeyi yenilememe talebi sizden gelirse, kıdem tazminatı hakkınızı kaybedersiniz. Yurt dışına yerleşme sözleşmenin feshi için haklı veya geçerli bir sebep değildir. Ancak 10 yıldır çalıştığınızı söylediğiniz için; Emekli olmak için yıl ve prim ödeme gününü doldurmuş ancak yaş bekliyorsanız, bu sebepten feshederseniz Kıdem Tazminatına hak kazanabilirsiniz

 5. Bir özel okulda öğretmenim. Haziran ayında tüp bebek tedavisi görerek hamile kaldım. Sözleşmem gereği Eylül ayına kadar iş antlaşmam var. 4 yıldır aynı kurumda çalışmaktayım. Haziran ayında gelecek seneye ait sözleşme görüşmemizde hamileliğimden dolayı ya daha az paraya çalışmam yada seneye anlaşmayacaklarını söylediler. Böyle bir durumda haklarım nelerdir?

 6. Ben 4 yıldır aynı kurumda sözleşmeli öğretmen olarak çalışmaktayım. Haziran ayında tüp bebek tedavisi ile hamile kaldım ve bu tedavi için izin aldığım da ve durumum hakkında idareye bilgi verdim. Yıl sonu sözleşme yenileme toplantısında benim seneye hamile olacağımdan ve 2. dönem izinli olacağımdan dolayı verim veremeyeceğimi söylediler ve 2 seçenek sundular
  1- Maaşımda azalma
  2- İş akdinin sonlandırılması.
  İş akdim eylül ayında bitiyor. Böyle bir durumda haklarım neler. Eğer kurumum beni bu şekilde işten çıkartırsa hangi yolları izlemeliyim.
  Şimdiden ilgilendiğiniz için teşekkürler.

  1. Kurumunuz sizinle aynı şartlar altında sözleşme imzalamaz ve bu konuda yazılı bir beyan alırsanız, ya da kuruma yazılı olarak aynı şartlarda yeni sözleşme imzalamak istediğinizi belirtip onlardan cevap gelmez ise, iş akdinizi Kurum yenilememek sureti ile feshetmiş olur ve kıdem tazminatına hak kazanırsınız. Maaşınızda azalmayı kabul etmek zorunda değilsiniz

   1. Söaleşmemi aynı şartlarda yenileyip 4 ay ücretsiz izin alsam ve 4 ay dolunca da hamilelik iznime ayrılsam bu benim ileriye dönük haklarımda bir kayıp sağlar mı? Ücretsiz izindeyken sigortam yatar mı?

 7. özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde okul öncesi öğretmeniyim.üç senedir çalışıyorum.sözleşmemi yakın zamanda yeniledim.sizden şunu öğrenmek istiyorum.yıllık izin hakkım ne kadardır .okul yazında eğitime devam etmektedir

  1. Merhaba; çalışma sürenize göre yıllık izin hakkınız çalıştığınız her bir tam yıl için 14 gündür. Eğer okulunuz eğitime ara vermeksizin devam ediyor ve yıl sonu, dönem sonu vs gibi bir ara verip size ücret vermeye devam etmiyorsa yukarıda bahsettiğim gibi hakkınız 14 gün olacaktır

 8. merhabalar
  ben özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde öğretmen olarak çalışmaktaydım.10 mayısta evlendim ve haziranın 18inde sözleşmem bitti.ve okul istediği halde ben sözleşmeyi yenilemek istemedim.şimdi evlilik tazminat hakkımı kaybetmiş mi oldum? illa sözleşme bitmeden evlilikten dolayı istifa mı etmem gerekiyordu ?

  1. Eğer 18 Hazıranda sözleşmeyi yenilemez iken evlilik sebebi ile yenilemediğinizi söylemiş ve buna da şahitlik yapacak iki çalışan arkadaşınız varsa hakkınızı kaybetmemiş olursunuz

 9. mrb özel bir lisede öğretmen olarak çalışmaktayım.bir yıllık sözleşme yapıldı ve 12 maaşla anlaşındı. fakat patron ben 10 ay öderim temmuz ve ağutos maaş vermem diyor. işine gelirse diyor. ayrıca son7 aydır maaşımı 200 lira eksik yatırıyor ne yapabilirim.
  teşekkürler

 10. Merhaba.Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde okul öncesi öğretmen olarak çalışıyorum.

  Sözleşmeler yıllık oalrak yapılıyor.23 Ağustos'ta kurumdaki 2. yılım dolacak ve sözleşmemi yenilemeyeceğim.Kurum çalışanlarına karşı çok kötü davranıyor.

  Geçen yıldan kalan 6 günlük iznimi ağustos ayında kullanacağım ama bu sözleşme yılından olan yıllık iznimi sözleşme yenilemeyecek olmamdan dolayı kullanabilir miyim ?

  1. Servet Bey, ikinci yılınızı tam olarak doldurmanız halinde sözleşme yenileyip yenilememenize bağlı olmaksızın yıllık ücretli izin hakkınız doğar. İkinci yılın sonunda yenilememe kararı almışsanız, sözleşmenin süresi sonunda bu hakkınızı işvereneniz ücret olarak ödemek zorundadır.

   1. Cevap için teşekkürler.Tam yılınızı doldurmanız halinde derken sözleşmem 21 ağustosta doluyor(23'ü yanlış yazmışım) yani 21 ağustosta'da çalıştığımda tam 1 yıl dolmuş oluyor di mi? Ayrıca sözleşme 1 yıllık olduğuna göre tam gününe kadar çalıştığıma göre hak kazanıyorum.

    Bana sözleşme yenilemeyeceğim için yıllık izniminde olmadığı söylendi yani izni kullanamazsın dediler.Ücret olarak ödeneceğini de söylemediler.

    Benim yıllık izin ücretimi yatırmaları için herhangi birşey yapmama gerek var mı ve yatırmazlarsa nasıl bir yol izlemeliyim?

    Son bir soru daha soracaktım.Benim sözleşmem belirli süreli ve süre sonunda sözleşme yenilemeyeceğim.Bunun için dilekçe yazmama gerek var mı ve daha önce sözleşmesi biten ve ayrılanlara istifa dilekçesi imzalattılar .Böyle bişeye imza atmamalıyım di mi çünkü süre sonunda sözleşme kendiliğinden sona erecek diye biliyorum.

    Cevap için teşekkürler…

 11. Servet Bey,
  Çalışığım özel okul ilk senemi doldurdum
  "Okullarda yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre (emekliler hariç) dengi resmi okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarlarından az ücret verilemez.” Hükmünü içermektedir./" bu seney değişen özel öğretim kanunuyla birlikte bunun değiştiğini söylüyor yöneticiler ve daha düşükten sözleşme yapılabilecekmiş bu doğru mudur?

  Bir de yaz döneminde okul hazırlık ve tanıtım faaliyetleri için gelinmediği takdirde ücret ödemesinin yapılmayacağı söylüyor sömestr tatili içinde böyle bir uygulamaya kalkabilirler mi?

  1. Selim Bey, bahse konu hüküm 14.03.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu sebeple Asgari ücretten az olmamak kaydı ile ücret belirleme konusunda bir serbestlik vardır. Yaz dönemi ile ilgili olarak sözleşmenize bakmak gerekli. Bir kısmında izninizi kullanabilirsiniz. Ancak çalışmadan para verileceğine dair bir hüküm yoksa gitmeniz gereklidir

 12. merhabalar bır kolejde ogretmen olarak çalışmak uzere hazıran ayında sozlesme yaptık.ancak işbaşı tarıhım eylul.bu surecte hıcbır maaş ya da sigorta yatırmaları gıbı haklarım olmuyor mu?

 13. merhabalar Eren Bey. Ben 22.06.2010 tarihinden beri bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezınde öğretmen olarak çalışmaktayım. 5. senenın içindeyim ve 22.06.2015 te 5 yılımı tamamlayacağım ; ancak işveren tarafından sözleşmemım yenılenmeyeceğini biliyorum ve tarafıma herhangı yazılı bır acıklamada bulunmayacaklar. Maaşlarımız asgarı ücret artı ve gerı kalanını elden alıyoruz ama bunun için herhangı bır yazılı evrak ımzalamıyoruz. Şimdi de tazmınat ödememek için elden aldığım kısmı bankaya internet üzerinden hasabıma maaşımdan ayrı her ay taksıtle tazmınat olarak yatırmaya başladılar. Ben de ınternet üzerinden açıklamalı iade ediyorum fakat bu defa elden de vermemeye başladılar ancak haklı olduğumu kanıtlayacak bır delılım, şahidim yok. ve 22.06.2015te sözleşme kendiliğinden bitmiş olacak. Önerilerinize ihtiyacımız var. cevap için teşekkürler.

  1. İbrahim Bey, sözleşme süresi sona erdiğinde ve siz bir yazılı bildirim göndererek ben sözleşmemim yenilenmesini istiyorum dediğinizde ve sözleşmeyi eğitim kurumu yenilemez ise o zaman kıdem tazminatı hakkınız doğar. Ücret konusunda bir ihtilaf varsa mahkeme ücret araştırmasına gider. sizinle aynı dönemde çalışmış ve şu anda çalışmayan kişilerden tanıklık yapmalarını isteyebilirsiniz. Ayrıca mahkeme Eğitim-Sen vs gibi yerlere emsal ücretleri de soruyor. Bunlardan cevap gelirse o zaman yine ispatlarsınız. Bu arada bir öğretmene asgari ücret verilmeyeceği ve kurumdaki herkesin asgari ücretli olarak gösterilmesi gibi durumlar da sizin iddialarınızı ispatlamaya yarayacak yan deliller olur.

   Av. Eren Evren

 14. merhaba, özel bir okulda müzik öğretmeniyim. haziran ayında önümüzdeki dönem için sözlü olarak anlaştığım okulum tatil olunca bana istediğim parayı veremeyeceklerini telefon aracışığı ile ilettiler.Ben de o ücretle çalışamayacağımı belirttim bunun üzerine bana o zaman gelin istifanızı yazın hocam dediler ve ayrıca anlaşmam 12 ay olmasına rağmen bana yaz döneminde maaş vermeyeceklerini belirttiler Ben de istifamı yazmayı reddettim. Bu arada başka bir okulla yine sözlü olarak anlaşma yaptım 1,5 aydır da çalışıyorum. Dün eski kurumumun kurucusu ile görüşmeye gittiğimde bana ısrarla maaşımı vermeyeceğini söyledi ben de mahkemeye gitmek zorunda olduğumu belirttim. beyefendi bağarmaya başladı ve bana madem öyle hemen yarın işe başlıyorsunuz ve önümüzdeki dönemde de geçen dönemde ki maaşınla çalışacaksın dedi. Ben de o paraya asla devam etmeyeceğimi belirterk odadan çıktım. iş mahkemesine gitmeli miyim? Ptesi eski kurumda olmak zorunda mıyım? Ne yapmam gerekiyor lütfen acil cevap verin.. şimdiden teşekkür ederim.

  1. Merhaba, Özel Okullar sözleşmelerini genelde Eylül'de bitecek şekilde yaparlar. Siz herhangi bir yasal başvuru yapmadan veya sözleşmenizin süresi dolmadan önce başka bir okulda resmi olarak çalışmaya başladıysanız, sözleşmenizi ihlal etmiş sayılır ve okula tazminat ödemek zorunda kalabilirsiniz.

 15. Merhaba, çok bilgilendirici olmuş. Ben 2 senedir izmir'de bir özel okulda çalışmaktayım. Bu sene kpss'e girecekleri sordular. Bende gireceğimi ama atamaya başvurup başvurmayacağımın belli olmadığını söyledim. Benim yerime öğretmen bulmuşlar, ve beni geçen mayıs ayında seneye seninle çalışmayacağız eylülde işsizsin dediler. şimdi benim sözleşmem bu ay bitiyor. bana istifa imzalatmaya çalışıyorlar. ben istifa edeceğimi hiç söylememiştim bile. sürekli telefonla taciz ediyorlar, nasıl kıdem tazminatı alabilirim. teşekkürler.

  1. Noterden ihtar gönderip, sözleşme süresinin sonunda sözleşmenizi yenilemek istediğinizi ve aynı şartlarla yeni bir sözleşme imzalanmasını talep edin, eğer sözleşmenin süresi sonunda imzalamazlarsa kıdem tazminatınızı alabilirsiniz

   1. Teşekkür ederim. bir şeyi belirtmeyi unutmuşum kusura bakmayın. "sözleşmede sözleşme bitiminden 1 ay önce taraflardan biri bitirmek istediğini belirtmez ise devam eder yazıyor. buna rağmen ihtara gerek var mıdır ? Onlar zaten yerime öğretmen bulmuşlar. bende orada çalışmak istemiyorum artık. ben istifa etmeden beni istifa etmiş gösterecekler ay sonunda benim anladığım sgk'a. bu şekilde olursa işsizlik maaşı da talep edemeyeceğim sanırım.

 16. merhaba ben bir kolejde öğretmen olarak 1 yıldır kadrolu olarak çalışmaktayım. önümüzde ki yıl için sözleşme imzaladım ama bu sözleşmenin kopyasını bana vermediler. sözleşme haziranda imzalandı ama geçerlilik tarihi 1 eylül 2014-1 eylül 2015 arası. yeni yıl geçen hafta önce işe başladığımda branşımızın ders sayısının,sınıf sayısı azalması sebebiyle düştüğünü öğrendik ve iki öğretmenden birinin işten çıkarılma ihtimali ile karşı karşıyayız. eğer bu durum gerçekleşirse haklarım nelerdir? teşekkür ederim

  1. Sözleşmenizin Milli Eğitime bildirilip bildirilmediğini Milli Eğitim'den öğrenebilirsiniz.Eğer mevcut sözleşmenizin sonunda sizinle devam etmek istemezlerse, noterden ihtar gönderip çalışmak istediğinizi bildirmeniz gereklidir. Buna rağmen çalışmazlarsa kıdem tazminatınızı ödemek zorundadırlar

 17. Merhaba avukat bey .ben bu yıl özel bir kolejle anlaşma yaptım önümüzdeki günlerde 1 yıllık sözleşme imzalamaya gidicem öncelikle sormak istediğim nelere dikkat etmem gerektiği ve eğer sözleşme yaptıktan sonra sözleşmem bitmeden ayrılmak istersem ne gibi zorlukla karşılaşırım ve son olarak 1 yıllık sözleşmede yaz ayındada maaş veriliyormu

 18. Merhaba.2 yıldır çalıştığım kurumumdan bu sene ayrıldım.

  Geçen senin yıllık izinlerini bu sene kullanabildim ama bu çalıştığım senenin yıllık izinlerini vermiyorlar.Nedeni de sözleşme yenilemediğim için yıllık izine hak kazanmadığımmış.

  Benim bildiğim sözleşme yenilemesem bile 1 yıl dolduktan sonra yıllık iznimin ücretini hesabıma yatırmaları gerekiyormuş.

  Peki bunu nasıl sağlamalıyım.Milli eğitime mi başvurmam lazım yoksa idare mahkemesine dava m açmalıyım ?

  1. Servet Bey, işe giriş tarihinden bu yana takvim yılı olarak tam iki yılı doldurduysanız ikinci izin hakkını elde edebirlisiniz. İkinci yıl dolmadan ayrıldıysanız ikinci yıl için izin hakkınız yoktur

 19. Merhaba ben özel bir kolejde 1 yılımı tamamladım. Şu an hamileyim doğumum Martta olacak. Bunu çalıştığım kuruma ilettiğimde bu yıl için sözleşmemin yenilenmeme durumuyla karşılaşırsam haklarım nelerdir?

 20. Merhabalar, 11 aydır müdür yardımcısı olarak çalıştığım özel okul tarafından işten çıkarıldım. İşsizlik maaşına başvurdum ve onay bekliyorum. Okul yönetimi meb/ mebbis den beni düşürmeleri için istifa dilekçesi yazmam ve imzalamam gerektiğini söylüyor. İstifa dilekçesi yazarsam sgk tarafından görüldüğünde işsizlik maaşım iptal edilmez mi? Meb için iş akdi fesih bildirimi yeterli değil mi? Neden benden istifa dilekçesi istiyorlar? Bu dilekçeyi vermeli miyim? Vereceksem nasıl bir dilekçe yazmalıyım?

  1. İstifa dilekçesi vermemenizi öneririm. Dilekçe yazacaksanız da; MEB'e hitaben ."……… tarihinde iş akdim iş veren tarafından feshedilmiştir. Yasal Haklarım saklıdır" şeklinde bir dilekçe verebilirsiniz

 21. merhabalar avukat bey, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde okul öncesi öğretmeni olarak işe başlamayı düşünüyorum. 1 yıllık sözleşme imzalayacağız. fakat sözleşmemin süresi dolmadan evlilik planım olabilir. böyle bir durumda 1 yıllık sözleşmem dolmadan izin hakkım nedir?

 22. Çalıştığım kurum pedagojik formasyon eğitimi için üniversitedeki ders saatlerimde izin vermiyor. Kurumun bizim formasyon derslerimize gitmemize engel olma ya da bu durumda işimize son verme hakkı varmıdır? Ilgili şikayeti nereye yapabiliriz?

 23. ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERE KADRO VERİLSİN İMZA KAMPANYASI
  https://imzakampanyam.com/ucretli-ogretmenlere-ka
  Ücretli Öğretmeler olarak tüm ülkem insanından İmza Kampanyamıza destek bekliyoruz. Kadrolu meslektaşlarımızın aldığı ücretin 1/3'i kadar ücretle ülkemiz çocuk ve gençlerini modern çağımızın gereği ilim ve irfan ışığıyla taçlandırarak mutlu bir geleceğe hazırlama gayreti içindeyiz. Lütfen duyarsız bize ve mevcut çalışma şartlarımıza duyarsız kalmayınız. Sanal İmza atarak bize destek olunuz.

 24. Merhaba,
  Bir özel okulda sınıf öğretmeni olarak çalışıyorum. Salı günü istifa dilekçesi vereceğim. Yalnız bize sözleşmemizin örneğini vermediler. Tek taraflı fesh etme durumunda benden tazminat alabilirler mi? Bir de maaşımızın bir kısmını elden alıyoruz ve maaş bodrosu filan da imzalamıyoruz. Bu noktada bizim üzerimizden vergi mi düşürüyorlar, buna hakları var mı? İstifa ettikten sonra ya da dilekçe veriliş aşamasında hukuksal olarak beni tehdit ederlerse ne yapmalıyım? Şimdiden teşekkürler.

  1. Merhaba Tek Taraflı fesih durumunda Borçlar Kanunu'nun 439.maddesine göre; İşçi, haklı sebep olmaksızın işe başlamadığı veya aniden işi bıraktığı
   takdirde işveren, aylık ücretin dörtte birine eşit bir tazminat isteme
   hakkına sahiptir. İşverenin, ayrıca ek zararlarının giderilmesini isteme
   hakkı da vardır. hükmüne göre sizden tazminat alabilirler.

 25. Merhabalar, Özel bir eğitim kurumunda 5 aydır çalışmaktayım. Seneye başka okulda çalışmayı düşünüyorum şöyle bir sorum olacaktı sözleşmem 12 aylık yapıldı yani 1 eylülde bitiyor. Bu nedenle ben kuruma seneye çalışmak istemediğimi belirttiğim takdirde yazın maaş alma şansım varmıdır? Sonuçta sözleşme 1 yıllık ve ben 1 yıl çalışmış bulunuyorum. Veya bunun için işten ayrılma sürecinde nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Şimdiden çok teşekkürler.

  1. Sözleşmeniz 1 eylül’ de bitiyorsa zaten seneye yeni okulda başladığınızda da okul eylülde başlayacak büyük ihtimalle. Hiçbir şey söylemeyin sözleşme kendiliğinden feshedilmiş olacak siz de sonra sizinle devam etmek istemiyorum dersiniz. Aksi halde genelde haziranda okul bitince istifanızı yazın bizimle çalışmayacaksanız diyorlar. Başıma çok geldiği için söylüyorum.

  1. Öyle bir hakkınız yok, gerçekten hastaysanız hastasınızdır. Ama ihbar sürenizi iki hafta aşarsanız o zaman ya da çok sık rapor alınması halinde işveren için fesih sebebi olabilir.

 26. Evren Bey, eylül 2007 tarihinde işe başladığım dershanemden haziran 2015 tarihinde herhangi bir gerekçe gösterilmeden ve bilgilinlendirilmeden işten çıkarıldım. Akabinde kasım 2015 tarihinde bir başka kurumda işe başladım. Ancak önceki yıllarda dönem sonunda istifa dilekçesi imzalatılıyor iki ay sonra tekrar işe başlatılıyordum. Bu durumda fazla mesai ve tazminat talebinde bulunabilir miyim. Son çıkarılmamda istifa vermedim hafta işsizlik maaşı da aldım. Saygılarımla

  1. Tüm öğretmenlerden aynı şekilde istifa dilekçesi alındığını, ve yeniden işe başlatıldığınızı ispatlarsanız (Tanık ile de olur) o zaman alabilirsiniz. Çünkü 7 yıl boyunca her yılın sonunda istifa eden personelin yeniden işe başlaması olağan değildir

 27. merhaba, 2 yıldır çalıştığım özel okulla gelecek yıl için de mayıs ayında imza attım. okulun çalışma şartlarının daha sonradn bana uymamasından dolayı 1 temmuzda görevimden istifa ettim. başka bir kurumla anlaştığımı söyledim. okul bana dava açacağını söyledi. bu dava açılırsa şu an ki sözleşme için mi açılır, gelecek yıl ki sözleşme için mi açılır? ödeyeceğim tazminat miktarı nasıl belirleniyor? teşekkür ederim.

  1. Gelecek yıl için geçerli olan sözleşme üzerinden hesaplanır. İşvereninizin sizin yerinize başka bir öğretmen bulup bulamamasına ve aynı ücreti verip vermemesine göre değişir tazminat miktarı

  2. Merhaba Burhan Bey,
   Şu anda aynı durumu yaşıyorum. Dolayısıyla sizin durum nasıl sonuçlandı. Bu süreçteki deneyimlerinizden yola çıkarak edinmiş olduğunuz bilgiyi benimle de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Saygılarımla. Şengül

 28. Selamlar avukat bey
  1 eylül 2015 te özel bir kolejde işe başladım aslında daha evvel başladık ama sözleşmem bu tarihte men yollandı. Herkes gibi bizde tatile çıktık 26 haziranda izinin başladı 15 ağustos kadar. Okulla sözleşme zamanı yarı zamanlı çalışmak istedğimi söyledim çünkü oğlum okula başlayacak bakacak kimse yok okulda düşüreceğini söyledi ve sözleşmeyi yenilemedik. 12 ay sözleşmem olmasına rağmen yaz maaşı vermemek için 1 temmuzda beni arayıp mesainiz başladı bugün işe gelmesini dediler ama elimde müdürün imzası olan izin dilekçe var ne yapmalıyım okuldan yaz maaşını almak istiyorum.Okulda benim gibi beş arkadaşım daha var. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler.

 29. Merhaba ozel lisede ogretmenim gelecek yil icin de sozlesme imzaladim ama ailevi nedenlerden dolayi onumuzdeki yil calisamayacagim.durumu okul mudurune sozlu olarak bildirdim. Hic bir sekilde sozlesmenin iptal edilmeyecegini ve sozlesne sartlarinin gecerli oldugunu soyledi.Mahkemeye basvurabilecimi siylediler.sizce bu durumda ne yapmam gerekir.

  1. Sözleşmenizi geçerli bir neden olmadığı sürece feshedemezsiniz. Ailevi sorunuzun objektif olarak işe devam etmesini engelleyecek bir durum olduğunu ispatlamanız gereklidir

 30. İyi günler. Bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalışmaktayım.Sözleşmem bir kaç hafta sonra bitiyor. 1 yılım bitmiş oluyor.Kurum öğretmen fazlalığı nedeni sözleşmemin devam etmesini istemiyor.Kıdem tazminatı alabilmem için ne yapmam gerekir ? Bir de sözleşmem ve çalışma iznim haftalık 20 saat maaş karşılığı 20 saat ek ders ücreti karşılığı. Haftalık ortalama 30 saat derse girdim. Fakat sigorta primlerim 20 saat maaş karşılığı yattı ve bu ek ders ücretleri ile ilgili herhangi para verilmedi. Kurumdan bu ücretleri karşılığını talep edebilir miyim ve primleri eksik yatırdıkları için kuruma dava açabilir miyim ?

  1. Size sözleşme yenilemiyoruz diye yazılı bir belge vermedikleri sürece işinize gitmeye devam edin. Ücretini alamadığınız 10 saati belgeleyebiliyorsanız ya da en azından tanık bulabiliyorsanız açacağınız davada haklı çıkabilirsiniz

 31. Merhabalar ben bir özel okulda ogretmenlik yapıyorum 1 eylülde 1.senem dolmuş olacak. Önümüzdeki egitim öğretim donemi için sözleşme imzaladim fakat 1 ekimde evleniyorum ve nisanlimin isi nedeniyle bulundugum sehirden baska bir şehre gitmem gerekecek. Bu durumda çalıştığım kurumdan simdiden istifa edebilir miyim benden tazminat isteme haklari var mi ya da evlilik sebebiyle nikahimdan sonra is akdimi feshetsem yasal bir yaptirim uygulayabilirler mi ? Simdiden teşekkür ederim.

  1. Merhaba Candan Hanım yasaya göre evlilik sebebi ile istifa ancak evlendikten sonra geçerli olabilir. Evlenmeden önce istifa etmeniz durumunda sözleşmeyi süresinden önce feshedeceğiniz için (işvereniniz ile anlaşmadığınızı varsayıyorum) işvereninizin zararını karşılamak zorunda kalabilirsiniz

 32. Merhaba avukat bey,
  Ben eylül 2014 ‘ten beri bir özel okulda çalışıyorum. Normalde sözleşme 1 eylülden 1 eylüle olacak şekilde imzalanıyordu ama bu yıl şirketi a.ş den ltd.şti-ne dönüştürdükten sonra 1 temmuz 2016dan 1 temmuz 2017ye şeklinde yapıldı ki sözleşme imzalamayana yaz maaşı verilmesin. Benim sorum bu şekilde biz 1 temmuz 2016 ile 1 eylül 2016 arası hangi sözleşmeye tabiyiz. İkincisi sözleşme imzalamayan arkadaşlarımızın temmuz ve ağustos maaşları ve tazminat hakları nelerdir. Üçüncüsü ise kurumun sözleşmeyi 1 temmudan 1 temmuza şeklinde yapması hukukî midir?

  1. Temmuz ile Eylül ayları arasında çalışıyorsanız, bu durumda size önceki sözleşmeniz uyarınca ücret ödemek zorundalar. Ancak fiili çalışmanız yok ise herhangi bir sözleşmeye tabi değilsiniz.

 33. Tekrardan merhaba,
  Sözleşme koşullarında öğretmen kendi isteğiyle işten ayrılma durumunda 20.000tl tazminat ödeyecek, hatta devlete atansa bile diyor. Eğer okul geçerli bir sebep olmaksızın işten çıkarırsa okul da 20.000 TL tazminat kabul eder diyor. Bu madde hukukî midir?

 34. Merhabalar hocam ben özel bir okulda öğretmenlik görevimi icra ederken gelecek yıl için başka bir kurumla anlaştım ve de halihazırda çalıştığım kurum benden el yazımla istifamı aldı ve de ağustos eylül maaşlarımı vermeyeceğini hakkımın olmadığını söyledi ben de mesleğimin ilk yılı olması itibariyle bilinçli bi öğretmen olmadığımdan kabul ettim ama daha sonrasında mesai arkadaşlarımdan benim gibi gelecek yıl başka bir kuruma geçen birinin yaz maaşlarını aldığını öğrendim ve bu yasal hakkımızmış ve de o hoca bu durumu biliyormuş o yüzden istifa dilekçesini imzalamamış eylül ayında son maaşını alıp imzalayacakmış hocam şimdi ben ne yapmalıyım ki ağustos ve de eylül maaşlarımı alabileyim yardımcı olabilir misiniz lütfen?

  1. 2 düzeltmem olacak hocam birincisi ağustos eylül değil temmuz ağustos maaşlarını belirtecektim ikincisi de sözleşmem eylül ayında bitecek olmasına rağmen 30 haziranda istifa dilekçemi verdim 1 Ağustosta farklı bi okulda sigorta girişim yapılarak işe başladım bu durumda sadece temmuz maaşımı alabilir miyim artı sözleşmem orada eylüle kadar ve ben ağustosta başka bi okulda işe başladığım için karşı tarafa tazminat öder miyim ki istifam olmasına rağmen yardımlarınız bekliyorum hocam teşekkürler.

 35. İyi günler Eren Bey ben özel okulda o okulun kadrolu öğretmeni olarak sözleşme imzaladım bir dönemin sonunda istifamı verdiğinde bunu kabul ettiler ve bir zorluk çıkarmadılar. Sorum MEB e kadro olarak çalıştığım bildiriliyor mu ve kadrosunun sözleşmeliden farkı nedir özel okulda?

 36. Merhabalar ben özel bir okulda 9 aylık sözleşme imzaladım ama 12 Aydan az sözleşme sadece dersanelerden oluyormuş diye duydum. Kolej olduğu için 12 ay mı olması gerekiyor. Agi ve kırtasiye yardımından hiç bahsetmediler bile ne yapmam lazım ??

 37. İyi günler ben 4 yıl aynı dershane de çalıştım.Dershane de ayrılırken sözleşmemin son gününe kadar çalıştım ve işsizlik maaşını alabilmek için istifa etmedim.Hizmet dökümümde çalışma iznim bitti diyor ayrılıs sebebine…Benim sorum şu kurumlar istifa olur onayı denen bir belge varmış onu soruyorlar benim için böyle bir belgeye gerek varmı (kaldi ki ben istifa etmedim) işe girerken gerekli olan belgelerle ilgili bilgi verirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler. ..

 38. Merhaba avukat bey. Ben 2006 eylülden 2016 ağustos ayına kadar aynı kurumda çalıştım. Son çalıştığım yıl mudur yardımcı ligi da yaptim. Sözleşmede haftada gireceğim ders saati 12 saat yazıyordu ve altında ise belirtilen saatten 1 saat dahi fazladan derse giremez deniliyordu. Ben haftada 21 saat derse girdim ve herhangi bir ücret almadim. Ayrıca haziran 15 te sözleşmem bitti ve benimle herhangi bir sözleşme yapmadılar. Eğitim öğretim odenegi iki yıldır düzenlenen kanunla odenmesi gerekiyordu edemediler. Bende bu nedenlerden dolayı 15 ağustosta sozlesmemi tek taraflı fesh ettim ve başka bir kurumla anlastim. Bu durumda kıdem tazminatimi ve geriye dönük haklarimi alabilir miyim

 39. Merhaba 15 ağustos 2016 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere bir senelik özel bir okulla sözleşme imzaladım. Sözleşmenin bir kopyası bana verilmedi ancak sözleşmeyi imzalamadan önce okumuştum ve dönem içerisinde taraflardan birisi ……. XXX miktar (bu kısım boş bırakılmıştı) tazminat ödemekle yükümlüdür gibi bir madde vardı. Ancak kurumda çalışmaya başladıktan sonra öğretmenlere karşı olan son derece saygısız uslupları ve beklediğimden çok daha inanılmaz yoğun performans gerektiren beklenti ve kuralları sebebiyle (sınıflarda öğretmen sandalyesi olmayacak, 38 saat ders yükü gibi…) kurumdan ayrılmak istiyorum ancak sözleşmeyi imzalayıp sonra vazgeçenlere daha önce dava açmış kurucumuz fakat her bu yıl yeni alınan öğretmene deneyimi gözetilmeksizin tamamen rastgele pazarlık usulü maaş düzenlemesi yapılmış. Çok daha az derse giren ve henüz yeni mezun bir öğretmen yedi yıllık deneyimi olan bir başka öğretmenden aylık 300 tl daha fazla maaş alıyor mesela. İşe girerken “maaş konusunda kimse ile hiçbir şekilde konuşmayacağım aksi halde tarafıma dava açılmasını kabul ediyorum.” falan gibi bir dilekçe de imzalattılar ancak ben ayrılan öğretmenlerden şifahen duydum olacağım. Acaba bu aynı iş, aynı süre ama farklı ücret ve tamamen yeni öğretmenler yani performansa dayalı teşvik vs de denilemeyecek bu ayrımcılığı vurgulayarak sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir miyim şuan? Yoksa bir şekilde yine kılıfına uydurabilirler ve bana da dava açabilirler mi? Şimdiden çok teşekkür ederim.

 40. Merhaba lar ben özel okulda matematik ogretmeniyim bebek düşünüyorum fakat geçen müdürümüz sakasiyla eğer hamile kalirsan izin olmadığı için kendini sokakta bulursun dedi bizim bebek izinlerimiz yok mu

 41. Merhabalar.ben işe başlayalı üç gün oldu .ancak çok iyi bir yerden teklif aldım ve buradaki sözleşmemi iptal etmek istiyorum.ama sözleşmede işten ayrılma durumu olduğunda 18000tl gibi bir parayı ödemem gerektiği gibi bir durum yazıyor.sizce çıkarsam bu parayı ödemek zorunda kalır mıyım

 42. Merhabalar, òzel bir okulda calisirken mebin dershane ogretmenlerini atamasina basvurdum ve atamam gerceklesti. Calistigim kurum bana dava acar mi acarsa kazanir mi?

  1. Merhaba, iş sözleşmenizde, sözleşme süresinden önce fesih halinde çift taraflı tazminat ödeneceğine dair bir madde varsa açabilir ve sözleşmenin kalan süresine oranla bir tazminat kazanabilir. Bir tazminat maddesi yok ise ya da madde sadece sizi bağlar nitelikte ise siz haklı çıkarsınız

 43. Merhaba Eren Bey,
  Bir özel okulda çalışmakta iken mebe atamam yapıldı.İstifa dilekçemi kuruma verdim, noterden istifaname çektim ve, ilçe milli eğitimde kurumun istifamı onaylamadığına dair şikayet dilekçesi yazdım, ama hala görevde görünüyorum. Atamamın yapıldığı il milli eğitimi aradığımda ise istifa onayınızı almadan gelmeyin hocam başlatamayız diyorlar.Son gün 24 ekim 2016 ve hala istifam kurum tarafından üst yazı ile ilçe milli eğitime gönderilmediği için hizmet dökümümü aldığımda görevde görünüyorum. Zamanım az ne yapabilirim? Teşekkürler…

 44. Merhaba. Ben ozel bir okulda kadrolu ogretmen olarak calismaktayim. Sigortam 4a uzerinden yatmaktadur.Esim 23.10.2016 da 2.bebegimize dogum yapti. babalik iznimi kullanmak istiyorum fakat bu izinde sure olarak bilgi sahibi degilim. Okulun kadrolu ogretmeni olarak atamamizi il mem yapiyor. Babalik iznimi 657 ye tabi olarak 10 gun mu veya taseron iscilerdeki yeni degisiklikle 5 gun mu yoksa 4b lilerin kullandigi 2 gun olarak mi kullanacagim.4a lilarin babalik izin suresi ne kadar? Bu konuda bana acil olarak bilgi verirseniz cok sevindireceksiniz.

  1. Özel okulda çalışıyor olmanız sebebi ile 5580 sy Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 9/4-a maddesi uyarınca İş Kanunu Hükümlerine tabisiniz. 4857 sy İş Kanunu’nun Ek 2.maddesine göre eşinizin doğum yapmış olması halinde size 5 gün ücretli mazeret izni verilebilir.

 45. Merhabalar , biraz uzun olucak simdiden ozur diliyorum ..
  Haziran ayinda bir özel okulda sözlesmeli olarak calismaya basladim , normalde 2017 temmuzda evlilik dusunuyordum fakat nisanlimin iş dolayisi ile yaşiyacagimiz sehri degistirmek durumundayiz ve evlilik tarihimiz cok erkene almak zorunda kaldik 2017 subat ayinda evlenicem ve tazminat odemeden sozlesmemi fes etmek istiyorum bunuda evlilik durumundan yararlanilabilir diye okudum fakat sozlesmemde bir maddede sozlemenin evlilik,askerlik, veya farkli bi unsurdan bozulmasinda 20 bin gibi bi ucret odenmesi gerektigi yaziliyor , Benim bunu odicek gucum yok ve kesin olarak hukuki bir islem olamazmi tazminat odemeden ayrilmak istiyorum ? Tesekkkurlerr

  1. Sözleşmede yazılı cezai şart tek taraflı ise geçerli değildir. Herhangi bir ödeme yapmanıza gerek olmaz. Ancak yine de sözleşmeyi erken sona erdirmiş olmanız sebebi ile İşverenin uğradığı bir zarar olursa tazmin etmek zorunda kalırsınız

 46. Merhaba 14.08.2015te özel bir kuruma bsladim bu yil ikinci yilim sözleşmede olmamasına rağmen resmi tatillerde ve cumartesileri calisiyoruz bunun için ek bir ücret almiyoruz Ayrıca haziran sonunda isten cikiş belgesi imzaliyor eylül başında tekrar sözleşme imzaliyoruz sanirim tazminat alma hakkimiz kalmiyor boyle olunca isten ckcacak ya da cikarilacak olasak ne gibi haklarimiz olur boyle bi durumda ne yapabiliriz

  1. Merhaba resmi tatil ve cumartesilerde çalışmanız halinde size bu ücretlerin ödenmesi gerekir. Aksi durumda sözleşmenizi haklı olarak feshedip kalan dönem ücret alacaklarınızı talep edebilirsiniz. (İspat etmeniz koşulu ile)

   Haziran’da çıkış yapıp Eylül’de tekrar işe girmeniz sizin haklarınızda bir değişikliğe yol açmayacaktır. Bunun zorunlu olarak yaptırıldığını ispat ederseniz aynı şekilde kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.

 47. Merhaba, özel bir okulda iki yıldır sınıf öğretmeni olarak çalışmaktayım. Hamileyim ve doğumum ağustos sonuna geliyor. Sözleşmemi yenilemeyi düşünmüyorum ama aynı zamanda işsizlik maaşımdan yararlanmak istiyorum. Tazminat istemeden bu durumu söylesem nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Yine de istifa dilekçemi imzalatırlarsa da içime sinmez, ne yapmalıyım?

  1. Size önerim, İş Kanununda yer alan ücretli ve ücretsiz izin haklarınızı kullanmanız ve sözleşmeniz bittiğinde ise yenilememeniz olacaktır. 4447 sy Kanunun 51/d maddesi uyarınca belirli süreli sözleşmenin süresinin sona ermesi ile işsiz kalınması halinde de işsizlik maaşına hak kazanılabilmektedir. Bu sebeple süre bitiminde Kuruma başvurmanız halinde, diğer şartlarınız uygunsa maaş bağlanacaktır.

 48. merhaba dershanede sözleşme yapılırken ders saati neye göre belirlenir. max. 40 saate girebileceğini biliyorum. sözleşme yapılırken 40 saat yazılabilir mi yoksa 20+20 saat mi yazma zorunluluğu var ilk 20 maaş karşılığı ikinci 20 ek ders olur diye biliyorum. hangisi dogru. 40 ders yazilirsa mahkemeye verirsem 20 saat üzeri ek ders hakkım kaybolur mu?

 49. Merhaba rehabilitasyon merkezinde öğretmen olarak 4.yılımı çalışmaktayım sözleşmem 4 eylül 2017 de sona erecek bu tarihten önce evlenirsem kıdem tazminatı almaya hak kazanır mıyım? Sözleşme bitmeden işten ayrılabilir miyim?

 50. merhaba,

  eşim 4 yıldır aynı kolajde öğretmen olarak çalışıyor. her yıl eylül ayında 1 yıllık sözleşme yenileyerek çalışıyor fakat çalışacaksan mayısta cevap vereceksin deniliyor ve kurum yaz döneminde maaş ödemiyor. sorum şu;
  eşim sözleşmesini mayıs ayında yenilemez ise yaz dönemindeki 3 aylık maaşı vermeme gibi bir hakları bulunuyor mu?

  1. Eğer yaz döneminde okula hiç gitmiyorsa, ücretsiz izinli sayılacaktır. Bu sebeple ücret alamaz. Ancak eşinizden okula gelmesini istiyorlarsa o zaman ücret alması gerekir. Tabii sözleşmenizde yaz döneminde çalışmasa da ücret alacaktır şeklinde bir madde yok ise

 51. Merhabalar. Ben de 5 yillik özel okul çalismamdan sonra kpss ile atandigim icin istifa dilekcesi verdim. Dilekcemde kpss atamasindan dolayi istifa ettigimi belirttim. Bu durumda kidem tazminati alma şansim olabilir mi?

 52. Merhaba Eren Bey, seneye ögretım yılı çalışma hayatındakı ilk yılım olaracak ve onumuzdekı günlerde ılk defa özel bır okulla sözleşme imzalamaya gideceğim. Okulla sözlü olarak konuşmam şöyle oldu ki ; stajyer fizik öğretmeni olarak haftada 3gun 09.00-19.00 , 3 gun 09.00-17.00 saatlerınde çalışmamı istiyorlar. Hesap ettiğimde 55 saati buluyor. Ben bu sartları kabul edeceğim. Sizin de fikrinizi almak istiyorum stajyer öğretmenliğin kanununda yerı ve anlamı nedır? 45 saatten fazla çalışacağım için 10 saat için ek mesai ücreti talep etme hakkım var mı ? 1 yılım dolduktan sonra tazmınat hakkım doguyor mu ?

  1. Öncelikle hayırlısı olsun, stajyer sıfatınız Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında mı olacak ? Diğer bir değişle formasyonunuzu tamamlayıp öğretmen olma hakkına kavuştunuz mu ? Mevzuatınıza çok hakim olmamakla birlikte, yasal olarak zorunlu bir staj yapıyorsanız iş kanunu kapsamında değerlendirilemezsiniz.

   1. Eren Bey öğretmenlık zorunlu stajımı tamamladım,formasyon serıtıfkamı aldım. Pekala size farklı bir soru yöneltmek isterim. çalışma saatım hesaplanırken benım okulda gecırdıgım sure sabah 9 – aksam 5 olarak dusunursek 8 saat oluyor. Ancak ders saatlerını 40 dk olarak dusunerek gunluk 8 dersten toplayarak 6 saatlik ücret olarak hesaplamak istiyorlar tenufslerımı bıle ucretten kesmek ıstıyorlar buna hakları var mı ? benim iır çalışan olarak 10 dk tenefus ve oglen 45dk mola verme hakkım yok mu ?

 53. Bir sorum daha var Eren Bey okullarla yapılan sözleşmelerin bır nushası da MEB tarafından çalışma izni verilmek uzere incelenmekte. Sözleşmede anlaştıgım ders saatı ıle karsılıgı olan tutar ve ekstra saatlere ek ders ucretı verılecegı gibi bir ibarenin yazılı olarak belirtilmesi kanunen zorunlu mudur ? Bu sekılde olmayan bır sozlesmeye MEB çalısma ıznı verebılır mı ?

 54. Merhaba, şu an özel kurumsal bir kolejde 2.yılımı çalışmaktayım. 3.yıl için 01-19-2017 tarihinde sözleşme imzalandı fakat müdürün herkes üzerinde ki psikolojik baskısından dolayı 5 arkadaş olarak ayrılma kararı aldık. Ben bugün itibarıyla yeni sözleşmemin nüshasını talep ettim ama bölge kordinatörünün onayında oldugunu o yuzden veremeyeceklerni belirttiler. Benim bu imzalamış olduğum sözleşmeye nasıl ulaşabilirm? Öbür türlü seneye calısıp calısamayacagım onların keyiflerine kalmış gibi oluyor.

 55. Iyi gunler ben ozel bir kolej ile 1 eylul 31 agustos sureleri arasi 1 yillik sozlesme imzaladim.sonraki yil icin benimle calismayacajlarini soylediler ve tazminat odemediler.ben de baska kurumda calismak icin 19 eylul tarihine kadar istifa dilekcesini vermedim.19 eylulde baska bir kolejde calismak icin tum haklarim sakli kalmak kosuluyle istifa ediyorum dilekcesini vermek zorunda kaldim.acaba tazminat durumum nedir alabilir miyim

 56. Merhaba. Çalıştığım özel okulla kendim sözleşme yenilemezsem işsizlik maaşı alabilir miyim??sonuçta 31 ağustosta sona ermiş olacak eğer ben sözleşme yenilemeyi kabul etmezsem. Öğretmenlerin durumu hiç net değil iş haklarına göre. Geçerli sebep çok tazminat için bile ama hep iyi ayrılma düşüncesi insanı alıkoyuyor.

 57. Merhaba sayin hocam, ozel temel lisede ogretmenlik yapiyorum, maasin tamamini elden veriyorlar, bankaya hicbir ucret yatirmiyorlar, sigorta ise askari ucret ten yatiyor, bu durumda sigortamin eksik yatmasi sebebiyle tek tarafli istifami sunup (istifam kabul edilmez ise ) ise gitmez isem benden herhangi bir tazminat alabilirlermi ?

 58. Merhaba.
  Ben özel bir okulda öğretmenlik yapmaktayım. 1 eylül 2017 de 2 senem dolmuş olacak. ancak gelecek sene başka bir kurumda çalışacağım. Okuldaki bazı veliler başka kuruma geçtiğimi benden duydu. İşveren bana velilere söylediğim için pazartesi okula gelmeyin dedi sözleşmemi fesih edecek.
  Yeni kurumla sözleşme imzalanmadı. Buna göre;
  1) İşveren bu sebeple beni işten çıkarabilir mi, hakkı var mı?
  2) Haksız işten çıkarılış mıdır? Eğer öyle ise MEB’e şikayet edebilir miyim? Benim izlemem gereken yol ne olmalıdır?
  3) Kıdem ve ihbar tazminatına hakkım var mı?
  4) Fesih durumunda bana 1 Eylüle kadar olan maaşla ilgili olarak hak iddia edebilir miyim?
  Şimdiden teşekkür ederim.

 59. Merhaba ben 9 yıllık sınıf öğretmeniyim ve devlette kadrolu çalışmaktayım. Bir kolejden iyi bir teklif aldım ve anlaştım Ağustos’ta istifa etmem gerekiyor ama endişelerim var. Kolejlerde yasal anlaşma yıllık mıdır bir yıldan daha uzun sözleşme imzalayamıyor muyuz özlük haklarımı nasıl garanti altına alabilirim. Sözleşme bir yıllık yapılıyorsa bana seneye bu maaşı veremiyoruz diyebilirler o zaman ne yapacağım ayrıca özelde çalışınca hizmet puanı alıyor muyuz ve geri dönüşümüz nasıl olur

  1. Sözleşme süresi sona erince tarafların bir sonraki sene için sözleşme imzalayıp imzalamama konusunda serbestisi vardır. 1 yıl boyunca imzaladığınız sözleşmedeki özlük haklarınız garanti altına alınacaktır.

 60. Merhabalar. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde okul öncesi öğretmeni olarak çalışıyorum. 1 yıllık sözleşmeyle başladım şu an 8. Ayımdayım ve sözleşme bitimime 4 ay daha var. Kurumda ciddi anlamda sıkıntı yaşıyorum çok ağır geliyor öğrenciler ve burada bize uygulanan tavırlar. İstifa verirsen büyük ihtimalle kabul etmeyecek ve imzalamayacaklar. Sözleşmem bitmeden hukuki yollarla burdan nasıl çıkabilirim? Teşekkürler.

  1. Ahde vefa gereğince sözleşme sürenizi tamamlanamız gerekir. Fakat ücretinizi geç yatırıyorlarsa veya sözleşme koşulları haricinde iş istiyorlarsa bu sebeplere dayanabilirsiniz

 61. Selam…Bir etüt merkezınde ogretmenlık yapıyorum devletın cıkarmıs oldugu yasaya gore 1 temmuz ıtıbarıyle etut merkezlerı kapatılıyor fakat ben 12 aylık sözlesme ımzaladım yani 31 agustos tarıhıne kadar sozlesmem devam edıyor bu sure zarfında ısveren bana maas odemekle yukumlumu degılmı acaba.

  1. Mücbir sebep nedeni ile ödeme yapmayabilir. Fakat kapanmasına rağmen bir şekilde faaliyetine gizli olarak veya başka bir şekilde devam ettiğini ispatlarsanız ödemek zorunda kalacaktır.

 62. Çalıştığımız özel okul kimseye yeni dönem için sözleşme imzalatmadan tatile girdi. Soranlara da yeni dönem başında yaparız demiş. Bu durumda haklarım neler? Tazminat hakkım doğar mı ne yapabilirim?

 63. etüt merkezlerinin adı değişti özel öğretim kursları oldu orda öğretmen olarak çalışmaya başlayacağım fakat öğretmen olarak atama yapamıyoruz normal işçi gibi yaparız dedi bu doğru mu yapılmıyor mu öğretmen ataması

  1. Milli Eğitim için en gri bölgelerden birisi Etüt merkezleri. Yasal olup olmadığı karışık bir konu. Bu sebeple sizi yanıltmak istemem. Ancak

   Normal işçi gibi olmasının sizin açınızdan çok da fazla bir dezavantajı olmayacaktır.

   1- Belirsiz süreli sözleşme imzalayacaksınız (Belirli olsaydı size 1 yıl sözleşme garantisi vereceklerdi)

   2- Maaşınızı devlet kurumlarındaki eşdeğer öğretmenlerin maaşından daha düşük gösteremeyeceklerdi.

   Bu hususlar sizin için önemli ise sözleşme görüşmelerinde pazarlık yaparak da elde edebilirsiniz.

 64. Merhaba ben özel bir okulda öğretmenlik yapıyorum.Ancak 7 temmuz itibariyle istifa dilekçemi verdim.31 ağustosta istifa tarihli.Yeni bir okulda işe başlayacağım,istifa onayımı bekliyorlar atamamı yapabilmeleri için.İstifa dilekçemde şuanda okulda.İstifa onayımı nasıl alabilirim.Bilgi alabilir miyim?

 65. Merhaba, ben rehabilitasyon merkezinde öğretmenlik yapıyorum. Koşullarda anlaşamadığı mız için sözleşmeyi yenilemek istemediğimi yazılı olarak 20 gün öncesinden bildirdim. Herhangi bir cevap yazısı vermiyorlar. Aksine benden sözleşmemin bitişine 4 gün kala istifa dilekçesi imzalamamı istiyorlar. Buna mecbur muyum?

  1. İstifa etmek zorunda değilsiniz. Ancak Özel Okullar, sonraki okulun istediği belge ve bildirimleri yapabilmek için maalesef bu şekilde zorlamalar yapıyor. Probleminizi çözemezseniz, Milli Eğitime başvurmanızı öneririm.

 66. Merhaba, ben 2 yıldır bir özel okulda öğretmenlik yapıyorum ancak eşimin tayini sebebiyle İstanbul’a taşındık. Ben de burda iş buldum. Eski okulumla sözleşmem Ağustos sonunda bitiyor yeni okulum da benden bazı belgeler istedi bunun için eski okulumu aradığımda istifa dilekçemi vermem gerektiğini söylediler. Ancak biraz kafam karıştı zaten bu ay sonu sözleşmem bitiyor şimdi bayram tatili araya giriyor. İstifa etmek zorunda mıyım? Zaten bir ilişkim kalmayacak. Sözleşme 1 yıllıktı. Diğer bir sorum da kıdem tazminatı alabilme durumum var mı? Ben maaşımın bir kısmını elden asgari ücret kadarını da bankadan aldım, sigortayı düşük yatırmak içindi bu sanırım. Cevabınızı çok merak ediyorum şimdiden teşekkür ederim.

  1. İstifa etmek zorunda değilsiniz. Ancak Özel Okullar, sonraki okulun istediği belge ve bildirimleri yapabilmek için maalesef bu şekilde zorlamalar yapıyor. Probleminizi çözemezseniz, Milli Eğitime başvurmanızı öneririm.

 67. iyi akşamlar. 1 yıldır çalıştığım kurum 2017-2018 yılı için de sözleşme imzalamıştım ancak kurum öğrenci bulamayacağı nedeniyle kapanacakmış. benim elimde sözleşme nüshası yok ve sözleşmenin feshedilmesi için çağırmadılar da tazminat ödemek zorunda kalır mıyım ? teşekkür ederim…

 68. Öncelikle merhabalar özel bir temel lise ile 2 ay kadar önce sözleşme imzaladım yeni dönem için. Atamamı eylülde yapıcaklardı yani henüz atamam yok. Bu sürede okulda geçen hafta dersede girdim. Fakat dün öğrendim ki işten çıkardılar. Dediğim gibi daha atamam bile yoktu ama 2 ay önceden sözleşme imzaladıkları için bende güvendim başka iş aramadım. Şu andada bütün kurumlar öğretmen kadrosunu tamamladı ben işsiz kaldım. Ne gibi yol izlemem gerekir?

 69. Merhaba, kurumsal bir özel okulla öğretmen olarak eylul itibariyle anlaştım ve sozlesmemin suresi 12 ay. Bu süre içinde (yıl icinde) devlete atamam gerceklesirse istifa gerekcemi “devlet atamasi” yapmam beni tazminattan muah tutar mı? Yoksa tazminatı yine de odemek zorunda miyim? Cevabiniz ve ilginiz icin simdiden tesekkurler.

    1. Özel koşullar kısmına, “Devlete Kadrolu öğretmen atamasının yapılması halinde, işbu sözleşme öğretmen tarafından herhangi bir sorumluluk altına girilmeden tek taraflı feshedilebilir” şeklinde bir madde yazmanız yeterli olur

 70. Eren Bey öncelikle yardımci oldugunuz konular icin tesekkur ederim, sorum şu;
  Bir kolejle sozlesme donemindeyim benden devlet kurumuna atanma durumu istiyorlar. Ben de su an ne atama sayisini ya da tarihini ne de atanmam icin gerekli olan mulakat puanimi bilemiyorum(atamalarimiz kpss puanina gore degil mulakata gore). Bu yuzden garanti veremiyorum ve bu ise girmek istiyorum. Sozlesmeyi imzaladigimda ilerde atanirsam “bu mucbir sebeble” diye sozlesmeyi feshedebilir miyim? (Bu arada sozlesme maddelerinin icinde atamayla ilgili bi yaotirim maddesi yok, sadece is kanununa gore duzenlenmis yaptirim tazminatlar is kanunu fesih durumuna gore. Ozel durum bildirilmemis yani sozlesmede)

  1. Merhaba devlet kurumuna atamanız hukuken mücbir sebep olarak kabul edilmemektedir. Çünkü mecburi bir hizmet değil.Sizin tercihinize bağlı. Eğer sözleşmeniz devam ederken atama sebebi ile iş akdinizi feshederseniz, Kurumun uğrayabileceği zararları ödemekten sorumlu tutulabilirsiniz.

 71. Devlet lisesine denk özel okulların maaşları aynı olmasımı gerekli?asgari ücret sınırından ücret verme gibi bir hakları varmı?devletle aynı ücreti almayan devlete denk olan özel liseler de asgari ücrete yakın alan bir öğretmenin şikayet etme hakkı varmı?

  1. Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 9.maddesi; “Okullarda yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre (emekliler hariç) dengi resmi okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarlarından az ücret verilemez.” şeklinde iken bu madde 14.03.2014 tarihi itibari ile yürürlükten kaldırılmıştır.

   Ancak 9.maddenin üçüncü fıkrası; “Kurumlardaki ek ders ücreti miktarı, resmi okullar için tespit edilen miktardan az olamaz.” hükmü hala yürürlüktedir.

   Bu sebeple öğretmenlerin ücretleri asgari ücretten az olmamak kaydı ile artık serbestçe belirlenebilir ancak ek ders ücretleri Resmi Kurumlardaki ücretten az olamayacaktır.

 72. Merhaba özel eğitim ve rehabilitasyon kurumunda 1 yıl çalıştım yılım dolduktan 5 gün sonra isverenle zam konusunda anlasmadigimiz için işten ayrıldım kıdem tazminatı alabilir miyim

  1. Sözleşmenizde ücretinize her yıl zam yapılacağı yer almıyorsa, size zam yapılmadığı veya az yapıldığı için sözleşmenizi haklı bir şekilde feshedemezsiniz ve kıdem tazminatı alamazsınız. Ancak diğer çalışanlara bir zam ya da daha yüksek oranlı zam yapılmış ve bu ayrımcılığın haklı bir sebebi yok ise o zaman sözleşmenizi haklı bir şekilde feshedebilirsiniz.

 73. Merhabalar. Özel bir okulda çalışmaya başladım ve atamam yapıldı. Üç haftadır çalışıyoruz ama bir haftadır sigortamız var. Okulun şartları söylendiği gibi olmadığı için işten ayrılmak istiyorum. Şuan işten ayrılsam yasal bir yaptırım olur mu ve İşten ayrıldıktan hemen sonra başka bir okula girsem bir problem çıkar mı? Şimdiden teşekkürler.

  1. Size söylenen değil, sözleşmenizde yazılı olanlar önemlidir.Şu anda işten ayrılırsanız ve iddialarınızı ispat edemezseniz, işvereninizin yeni bir öğretmen buluncaya kadar uğrayacağı zararları tazmin etmek zorunda kalabilirsiniz.

 74. Merhaba ben bir kolejde 3 yıldır çalışıyorum.bu yıl Ağustos ayında doğum yaptım.suan doğum iznindeyim.bir yıllık sözleşme yapıyoruz ve 8 Ekim de sözleşme süresi bitiyor.daha önce sözlü olarak bu yıl devam edeceğimizi konuştuk fakat şimdi doğum iznini kullanıyorum diye işten cikarilacagimi öğrendim.dogum iznindeki bir işçi işten çıkarılabilir mı, sözleşmenin yenilenmemesi beni yasal haklarından mahrum eder mi?sözlü anlasdigimız için iş aramadım ve işsiz kaldim.yasal hakların neler bilgilendirebilir misiniz.tesekkurler

  1. Doğum izninde olan bir kadın çalışanın, sadece hamile olduğu ve doğum izni kullandığı için iş akdi feshedilemez. Böyle bir fesih ile karşı karşıya kalırsanız, doğum izninizin bittiği tarih ile sözleşmenizin bittiği tarih arasında kalan tarihler için işleyecek ücretinizi alabilirsiniz. Ayrıca işvereninizden max 4 aylık ücret tutarında ayrımcılık tazminatı da talep edebilirsiniz.

  2. Hocam aynı işten çıkartma bahanesi İzmir’de bi bankacı anneye yapıldı dava açtı ve kazandı geriye dönük tazminatını aldı ve görev iadesi yapıldı sizde hakkınızı arayın.

 75. İyi günler. Ben bu sene Şubat ayında özel bir okula, öğretmen olarak bir yıllık sözleşmeye imza attım. Haziran ayında bana bu dönem için benimle çalışmayacaklarını, yerime başka birini bulduklarını söylediler. Daha sözleşmenin bitmesine 6 ay var. Beni de okula çağırıyorlar. Mesai saatleri içerisinde okulda bulunmam gerekiyormuş. Okul, işine gelmezse eğer istifa edersin diyor.(Sorularım şunlar)
  1- Sözleşme bitene kadar benim maaşım yatacak mı?
  2- Her gün derse girmediğim halde mesai saatleri içerisinde okulda bulunmak zorunda mıyım?
  3- Okulun tek taraflı fesih hakkı yok mu. Neden benden istifa etmemi istiyorlar. Ben istifa edersem hiç mi hakkım yok. İki öğretmene maaş ödemeyi nasıl göze alıyorlar derslere girmediğim halde.

 76. Merhaba ben 2 yıldır bir özel okulda çalışıyorum. Bu sene sözleşmem yenilenmedi. Ihbarname geldi bende ihbarname süresi bitene kadar okula gidiyorum. Şu an iş bulamadim. Işe iade davası açsam kazanabilir mıyım?
  Teşekkürler iyi çalışmalar..

 77. Merhaba.
  2 ay önce İstanbul da özel bir kolejde çalışmaya başladım. 13-14 eylülde raporlu olduğum için işe gidemedim. 14 Eylül günü telefon ile aranarak savunmaya imtina etmekten iş aktimin sona erdirildiği bilgisini aldım. Noter aracılığı ile yapılmış bildirim.
  Ne için savunma istendiğini ve savunma süresinin son tarih ve saat bilgilerini bilmiyorum. Zaten çıkışının verildiği gün raporluydum. Daha önce kurumda resmi olarak hiç bir şekilde savunma ve benzeri durum söz konusu olmadı.
  Büyük çoğunlukta eğitim kurumları kadrolarını tamamladılar. Zaten okulların açılması 18 Eylül’de. İş bulmak çok zor olacak.
  Bu durumda nasıl bir yol izlemeliyim,?
  Sözleşmem de kalan sürenin ücretlerini alabilir miyim?

  Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler…

 78. Merhaba avukat bey. Ben bu yıl ilk kez özel okulda kadrolu olarak çalışmak üzere 2017 ağustos 23 de sözleşme imzaladım ve MEB sen kadromuz onaylanınca 5eylül itibarı ile seminer dönemi boyunca okulda bulundum. Ancak bugün merkez okula gittiğim de 18eylülde okul açılmasına rağmen bugün beni görevden aldılar. Çünkü ben İzmir de kampüs de Ödemiş’te olduğu için daha sonra da 6 saatlik ders için kadrolu öğretmen ihtiyacı yoktur denerek okul sahibi tarafından çıkarıldığım söylendi. Ancak henüz resmî işlem yapılmadı. Bende istifa yazmadım yazmayacağımda. Haftalık 40saat üzerinden 12 aylık sözleşme imzaladım Ödemiş ilçe öğretmenler zümre toplantısı tutamağında ve okul öğretmenler zümre tutamağında imzalarım mevcut. Bu gün bu olay yaşanmasaydı pazartesi göreve başlayacaktım. Ödemiş’te ki tüm kadro yerle bir edildi 15 16 17 saat dersi olan öğretmenler devam edecek 1 öğretmenimiz asgari ücrete düşürülmüş diğer fizik kimya biyoloji öğretmenleri ise ders saati karşılığı ücretli öğretmenliğe zorlanmış. Öner’iniz nedir?

 79. Ben pazartesi okula gideceğim çünkü çıkış işlemleri yapılmadı öğretmen olarak sorumluluğumun devam ettiğini düşünüyorum . Öğretmen devamsızlığı yada disiplinsizliği tutanak edilmesin diye gidip görevimin başında bulunacağım eğer onlar sebepsiz yere işimi yaptırmazlar ise ben ve öğretmen arkadaşlarım tutanak tutacağız. Bu yöntem doğrumu fikirlerinizi bekliyorum

 80. Merhaba özel okulda öğretmenim. Geçen pazartesi eşim doğum yaptı. Müdür bana babalık izni vermedi. Bende artik çalışmak istemiyorum. Ayrıca okulu şikayet edip dava açmak istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim. Su an ne gibi haklarım bulunuyor ? Yardımcı olur musunuz ?

  1. Merhaba, İş Kanunu’nun Ek 2.maddesine göre işvereninizin size 5 gün ücretli izin verme zorunluluğu vardır. Ancak bu iznin kullandırılmadığını ispatlamanız halinde 6 işgünü içerisinde iş sözleşmenizi feshedip “öğretmen olup belirli süreli sözleşme ile çalıştığınız için” sözleşmede geri kalan sürenin ücretini tazminat olarak talep edebilirsiniz.

 81. merhaba avukat bey; ben bir özel okulda sınıf öğretmeni olarak başladım. bir yıllık bir sözleşme imzaladım. sigorta girişim 28.09. 2017 gözüküyor ve üç gün yatırılmıştır.iki tane öğrencim var. sınıfı kapatmak istiyorlar.ve velilere öğrencileriniz başka bir okula alın deniyor. bir ay geçti bile maaşımı bile alamadım. nasıl bir yol izlemeliyim.

 82. Merhaba Eren bey. Ben özel bir okulda işe başladım fakat Ağustos ayında çağırıldık kuruma seminer verilip sözleşme yapıldı ve bizim sigortamız okulla başlayacak denildi ama biz hergün gittik ve sigortamı 5 ekimde yaptılar. Ben bu durumu dile getirdiğimde yönetimle ters düştüm hemen arkasına bütün öğretmenlere sözleşmenin feshi durumunda bütün tanzim haklarımdan vazgeçiyorum gibi bir sözleşme imzalattılar. Daha sürekli benimle uğraşıyorlar öğretmenlerden birisi istifa istediğinde tokat atıp ben kovuyorum dedim diye bana bakarak falan konusuyor gerçekten zor durumdayım.
  1.İmzalattıkları sözleşme ile gerçekten haklarımı kaybettim mi?
  2.Muhtemelen istifa isteyecekler fakat ben bu durumda vermeyip okula gidip işten kendilerinin çıkartmalarını mı bekleyecem?(bide işten çıkartmaları nasıl oluyor yine bana birşey imzalatmaları gerekiyor mu?)
  yardımcı olursanız çok sevinirim

  1. Hayır imzaladığınız sözleşme ile haklarınızı kaybetmezsiniz, istifa isterlerse de beni siz çıkartın diye itiraz edin, işten çıkartılmanız için size yazılı bir belge vermek zorundalar.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir