Mesai Saatleri Dışında İşverene Hakaret Fesih Sebebi midir ?

İş Kanunu’nun 25. maddesinin II. bendinin (b) fıkrasına göre, işçinin işverene, ailesine veya işverenin diğer bir işçisine karşı şeref ve namusuna dokunacak sözler söylemesi veya davranışlarda bulunması ya da işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması veya işçinin işverene, aile üyelerinden birine veya diğer bir işçisine sataşması haklı fesih nedeni olarak sayılmıştır.

Böyle durumlarda işçi, anayasanın 25 ve 26’ncı maddesiyle güvence altına alınmış düşünceyi açıklama özgürlüğüne dayanamaz.

Buna karşılık işçinin bu ağırlıkta olmayan işveren aleyhine sarfettiği sözler çalışma düzenini bozacak nitelikte ise geçerli fesih nedeni sayılmalıdır. Sadece işverene karşı değil, işveren temsilcisine karşı yöneltilen ve haklı feshi gerektirecek ağırlıkta olmayan aleyhe sözler geçerli fesih nedeni sayılmalıdır.

Bunun gibi, işçinin, işveren veya aile üyelerinden olmamakla birlikte, işverenin yakını olan veya işverenin yakın ilişkide bulunduğu veya başka bir işte ortağı olan kişilere hakaret ve sövgüde bulunması, bu kişilere asılsız bildirim ve isnatlar yapması özellikle işverenin şahsının önemli olduğu küçük işletmeler bakımından bu durum iş sözleşmesinin feshi için geçerli neden oluşturacaktır.

Peki işçi mesai saatleri dışında işverene hakaret ederse bu durum fesih sebebi olarak kabul edilebilir mi ?  Konu ile ilgili olarak Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nin 20.03.2017 tarih ve 2016/32195 E ve 2017/4313 K sy kararında bu husus tartışılmıştır. İşe iade davasına konu olan olaylarda;

Davacı işçinin iş akdi işverence feshedilmiştir. İşveren gerekçe olarak davacının mesai saatleri dışında bir grup işçi ile beraber hukuka aykırı bir şekilde iş yerinde eylem yaptığını, işlerini yapmakta olan diğer işçilerin de eyleme katılmalarını sağladığı, işyeri ve çalışma düzenini ihlal ettiğini, gece sarhoş işe gelerek işyeri kurallarını ihlal ettiğini, davacının iş akdinin iş sözleşmesi, hukuka ve işyeri kurallarına aykırı olarak iş bırakma, kanunsuz eylem ve taşkınlık yaptığından geçerli sebeple feshedildiğini iddia etmiştir.

Davacı işçi ise; kendisinin de bulunduğu çalışanların iş yerinde sendikal bir örgütlenme sürecini başlattığını, kendisinin de bu faaliyetlerde aktif rol aldığını, işverenin işçilerin sendikaya üye olduklarını duyduğundan itibaren kendilerine baskı uyguladığını, sendikadan istifa etmeleri için baskı kurduğunu, davalı işverenin 3-4 gün ara ile birbirlerinden tamamen farklı gerekçelerle işçilerin iş akdini feshettiğini, yapılan feshin kötü niyetli olduğunu savunarak işe iade edilmesini talep etmiştir.

Yerel Mahkemece, davalı işveren tarafından yapılan iş akdinin feshinin geçerli bir nedene dayanmadığı, feshin davacının sendikal faaliyeti sebebiyle gerçekleştiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

yargitay

Dosyayı inceleyen Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’ne göre;

Davalı iş yeri kayıtlarında yer alan 18.02.2016 tarihli tutanaklar, davacı işçinin el yazılı savunması ve 19.02.2016 tarihli fesih bildiriminden; davacının 18.02.2016 gece vakti davalı iş yerine gelerek alkollü vaziyette tutanakta kayda geçtiği üzere işverene hakaret içeren sözler sarf ettiği, her iki tutanağın dört güvenlik görevlisi tarafından imzalandığı, davacının savunmasında alkollü olduğunu kabul ettiği, davacının bu eylemi ile işverene yönelik hakaret eylemini gerçekleştirdiği anlaşıldığından, davalı işverenliğin 19.02.2016 tarihli fesih bildirimi ile İş Yasasının 18. maddesi uyarınca fesih hakkını kullandığı tespit edilmekle, davacının bu davranışı sebebiyle yapılan davalı işveren feshinin geçerli nedene dayandığı anlaşılmakla, mahkemece feshin geçersiz olduğunun kabul edilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

gerekçesi ile karar bozularak ortadan kaldırılmış ve feshin geçerli sebeple yapıldığı tespit edilmiştir.

 


SONUÇ

1- İşçinin işverene, işverenin ailesine veya işyerinde diğer iş arkadaşlarına hakaret etmesi işveren açısından iş akdinin feshi için haklı bir sebeptir. Bu durumda açılacak işe iade davası reddedilecektir. 

2- Hakaretin mesai saatleri dışında yapılmış olması da iş akdinin feshi için yeterli olacaktır. Kanaatimizce mesai saatleri dışında işverene veya ailesine yapılan hakaret yine haklı sebep teşkil edecek iken, diğer çalışanlara yapılacak hakaret işyerindeki düzenin bozulmasına sebebiyet vereceği için geçerli sebep olarak kabul edilmelidir. 

Av. Eren Evren

        Okyay | Evren 
Avukatlık & Arabuluculuk 
   www.okyayevren.com

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir