İşe İade Davası Devam Ederken, İşçinin İşe Davet Edilmesi

İşı Kanunun 20.maddesine göre; İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir.

21.maddeye göre İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.

Feshin geçersizliği ve işe iade kararı sonrası, işçinin işe başlatılması için başvurusu ile işverenin işe davetinin de dürüstlük kuralı kapsamında samimiyet noktasında sorgulanması ve işverenin sözleşme ile kararlaştırılan nakil veya başka yerde görevlendirme yetkisini saklı tutan kuralın da objektif iyiniyet kuralı kapsamında değerlendirilmesi gerekir.

İşverenin işe davete dair beyanının da ciddî ve samimi olması gerekir. İşverenin işe başlatma amacı olmadığı halde işe başlatmama tazminatı ödememek için yapmış olduğu çağrı, gerçek bir işe başlatma daveti olarak değerlendirilemez.

Peki işe iade davası devam ederken işveren işçiyi işe davet olursa ne olur ? İşe iade davasına devam edilir mi ? Dava konusuz mu kalır ? İşverenin bu daveti samimi olmayıp sırf davayı sona erdirmek için ise ne yönde karar verilmesi gerekir ?  Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nin 26.01.2017 tarih ve 2016/26982 E ve 2017/931 K sy kararında bu konular tartışılmıştır. 

Karara konu olan olaylarda;

Davacı, davalıya ait işyerinde 17/02/2015 – 07/10/2015 tarihleri arasında “İnsan Kaynakları Müdürü” olarak çalıştığını, iş akdinin 07/10/2015 tarihinde hiç bir neden göstermeden sözlü bildirim ile sona erdirildiğini, işverenin iş akdinin feshi için geçerli bir nedeni bulunmadığını ileri sürerek iş sözleşmesinin feshinin geçersizliği ile işe iadesine ve sonuçlarına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı, davacının açmış olduğu işe iade davasını kabul ederek davacıyı Bakırköy 26. Noterliğinin 01/12/2015 tarih 30119 numaralı ihtarnamesi ile işe davet ettiklerini, işe iade talebini kabul ettiklerinden davacının boşta geçen süreye dair ücretlerini ödeyeceklerini, karşı yan dava vekalet ücretinin cevap süresi içinde davanın kabul edilmesi sebebiyle tarifenin yarısına hükmedilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, yargılama devam ederken davalı işveren tarafından davacıyı Bakırköy 26. Noterliğinin 01/12/2015 tarih 30119 numaralı ihtarnamesi ile işe davet edilmesi nedeniyle davacının işe başladığı, boşta geçen süre tazminatına ilişkin davacıya ödeme yapıldığı bu hususa ilişkin davacının da kabulü olduğu gerekçesiyle davacının tüm talepleri yönünden karar verilmesine yer olmadığına ilişkin karar verilmiştir.

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

yargitay

Dosyayı inceleyen Yargıtay 9.Hukuk Dairesi;

  • Dava devam ederken davalı işveren tarafından davacının Bakırköy 26.Noterliği’nin 01/12/2015 tarih ve 30119 sayılı ihtarnamesi ile işe davet edildiği,
  • Davacının 07/12/2015 tarihinde davalı işyerine işe başlamak için başvurduğu, son çalışma odasının, masasının ve bilgisayarının verilmediği, aynı mali ve fiziki şartlarla işe başlatılmadığı iddiasıyla aynı gün işyerinden ayrıldığı,
  • iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından feshedildiği, 08/12/2015 tarihinde Bakırköy 40.Noterliği’nin 08/12/2015 tarih ve 32046 sayılı ihtarnamesi ile işe başlatma iradesinin samimi olmadığının ve davaya devam edileceğinin davalıya bildirildiği, 22/12/2015 tarihli celsede ve Mahkemeye verilen beyan dilekçesi ile davaya devam edilmek istendiği belirtilerek davanın kabul edilmesinin talep edildiği tespit edilmiştir.

Mahkemece davacının dava devam ederken işe başlatıldığı gerekçesi ile feshin geçersizliği, işe iade ve işe başlatmama tazminatının konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’ne göre; Davacının dava devam ederken işe başlatılması, aksi ileri sürülmedikçe, davalı işverenin feshin geçerli bir sebebe dayanmadığını kabul ettiğini gösterir. Ayrıca davacı gerçek anlamda işe başlatılmamıştır. Bu nedenle davanın kabulü yerine yazılı şekilde davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına şeklinde karar verilmesi hatalıdır.

gerekçeleri ile Yerel Mahkemenin kararı ortadan kaldırılarak, davacının işe iadesine, boşta geçen süre için 4 aylık ücretin işe başlatılmaması halinde de tazminatın 4 aylık brüt ücret tutarında belirlenmesine karar vermiştir.


SONUÇ

1- İşe iade davası devam ederken işçinin işe davet edilmesi, işverenin feshin geçerli sebebe dayanmadığını gösterir

2- İşe iade davası devam ederken işçinin işe davet edilmesi halinde, mahkemece davanın konusuz kaldığına hükmedilmesi hatalı olup davanın kabulüne karar verilmesi ve tam karar kurulması gerekir.

Av. Eren Evren

        Okyay | Evren 

Avukatlık & Arabuluculuk 

   www.okyayevren.com

2 yorum

  1. İyi günler ödevim hakkında araştırma yapıyorum yardımcı olursanız sevinirim.
    İade davasında mahkeme işe geri başlamasını uygun görmüş fakat işçi kendi isteği ile işe devam etmediyse bunun sonucu nasıl olur
    Teşekkürler

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir