İşe İade Davaları Sonucunda Hükmedilecek İşe Başlatmama Tazminatının Miktarı

İşverence yapılan fesihte, işverene karşı açılan işe iade davalarında işçi lehine işe iade kararı çıktığında; bu kararı veren mahkemece yine işçi lehine olmak üzere 4 aylık ücret tutarında Boşta Geçen Süre alacağı ve işçinin süresi işe başlatılmaması halinde kıdemine göre belirlenecek tutarda bir “İşe Başlatmama Tazminatı” tespit edilir.

İşçinin; işe iade kararının kesinleştiği tarihten itibaren 10 işgünü içerisinde işe başlamak için işverene başvurması ve işverenin de bu tebliği aldıktan sonra 1 ay içinde işçiyi işe alması gerekir. İşçinin süresinde yapılan tebligata rağmen işe alınmaması durumunda Mahkemenin daha önce tespit ettiği aylık ücereti tutarında  “işe başlatmama tazminatının” ödenmesi gerekir.

Peki bu tazminatın miktarı neye göre ve nasıl belirlenmektedir?

Bu sorunun cevabı için Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016/17533 E.  2017/12197 K. Ve 06.07.2017 tarihli kararını inceleyelim;

Davacı vekili;  iş akdinin 23.01.2015 tarihinde ortada hiçbir sebep yokken işverenler tarafından yazılı bir bildirim dahi yapılmadan, davacının savunması alınmadan haksız olarak sona erdirildiğini iddia ederek, fesih işleminin geçersizliğinin tespiti ile müvekkilinin işe iadesine; müvekkilinin işe başlatılmaması durumunda davalının 8 aylık brüt ücret tutarında tazminatı mahkumiyetine; müvekkilinin işten ayrı kaldığı süre zarfındaki 4 aylık ücret, diğer sosyal hak ve alacakların faizi ile ödenmesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı … Hizmetleri Ticaret A.Ş. vekili; davacı hakkında tutulan tutanaklar dikkate alındığında davacının iş sözleşmesinin alınan karar ile feshedildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkemece 

Dava konusu fesihte işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayandığının da davalı tarafından ispatlanamadığı ve yine davacı işçinin yürüttüğü forklift operatörlüğü işinin sona erdiğinin ortaya konulamadığı ve netice olarak fesih işleminin şekil yönünden geçerli olmadığı gibi geçerli bir sebebinin de ispat edilemediği anlaşıldığından mahkememizce davacının asıl işveren nezdinde işine iadesine ve işe iadenin mali sonuçlarından davalı şirketlerin birlikte sorumlu tutulmalarına karar vermek gerekmiştir.”

gerekçesiyle iş aktinin feshinin isabetsiz olduğu kanaatine varılarak davanın kabulüne karar verilmiştir.

yargitay

Dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’ne göre;

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca, mahkemece feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işçinin başvurusu üzerine işveren tarafından bir ay içinde işe başlatılmaz ise, işçiye ödenmek üzere en az 4, an çok 8 aylık ücreti tutarında tazminatın belirlenmesi gerekir.

Dairemizin yerleşik uygulaması gereği, iş güvencesi niteliğindeki bu tazminat işçinin kıdemi, fesih sebebi gibi olgular dikkate alınarak belirlenmelidir. Maddenin alt ve üst sınırları aşılamaz. Üst sınırın aşılmasının tek istisnası 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 25. maddesindeki sendikal sebeple yapılan fesihlerdir.

Dairemiz yıllık ücretli izinle ilgili 53. maddedeki kıdem sürelerini dikkate alarak 6 ay ile 5 yıl arasında kıdemi olan işçi için 4, 5 yıl ile 15 yıl arasında kıdemi olan işçi için 5, 15 yıldan fazla kıdemi olan işçi için 6 aylık ücreti tutarında işe başlatmama tazminatın belirlenmesini öngörmekte, fesih sebebine göre bu miktarlarda azami sınır 8 aya kadar da çıkmaktadır.

Somut uyuşmazlıkta, davacı 05.05.2009-05.01.2015 tarihleri arasında 5 yıldan fazla çalışmıştır. Kıdem süresi ve fesih sebebine göre işe başlatmama tazminatının 4 ay yerine 5 ay olarak belirlenmesi dosya içeriğine uygun olacaktır.


SONUÇ

1- Fesih işleminin geçersizliği ve işçinin işe iadesine karar verilmesi durumunda işveren; işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az 4 aylık ve en çok 8 aylık ücreti tutarında işe başlatmama tazminatı ödemekle yükümlü olur. 

2- İş güvencesi niteliğindeki bu tazminat, işçinin kıdemi, fesih sebebi gibi olgular dikkate alınarak belirlenir.

3- İşe başlatmama tazminatı, alt ve üst sınırı aşmamak üzere 6 ay ile 5 yıl arasında kıdemi olan işçi için 4, 5 yıl ile 15 yıl arasında kıdemi olan işçi için 5, 15 yıldan fazla kıdemi olan işçi için 6 aylık ücreti tutarında belirlenir.

           Av. Gözde Gökçe

             Okyay | Evren  

 Avukatlık & Arabuluculuk Ofisi

      www.okyayevren.com

 

 

EDİTÖRÜN NOTU

25.10.2017 tarihinde yayınlanan 7036 sy İş Mahkemeleri Kanunu’nun 12.maddesi ile İş Kanunu’nun 21.maddesine eklenen fıkra ile artık işe iade davaları sonunda hükmedilecek olan İşe Başlatmama Tazminatlarının parasal karşılığı, önceki uygulamadan farklı olarak işe iade davasına bakan İş Mahkemesi’nce tespit edilecektir.

Bu sayede değişiklik öncesinde İş Mahkemeleri boşta geçen süre ücreti ve işe başlatmama tazminatlarının miktarlarını sadece ay olarak tespit ederken, uygulamada işçi ve işverenler arasında bu miktarın ne olacağı konusunda anlaşmazlıklar çıkıyor ve bir dava daha açılıp yargının iş gücü arttırılıyordu.

Taraflar arasındaki uyuşmazlıkları da net olarak sonlandırabileceği için yapılan bu değişiklik iş hayatına olumlu yansıyacağını düşünüyoruz.

Av. Eren Evren 

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir