E-Mailler ile Sürekli İşverenin Eleştirilmesi Halinde Fesih

iscinin-email-ile-hakaret-etmesi

İşçi; uzun bir süre e-mailler ile işvereni hakkında hakarete varmayan ancak rahatsız edici şekilde eleştirilerde bulunursa, iş akdi haklı gerekçe ile feshedilebilir mi ?

iscinin-email-ile-hakaret-etmesi

İş Kanununa göre;  bir işçinin iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için ya haklı sebebin ya da geçerli bir sebebin varlığı gerekir. Geçerli sebep; İş Kanun’nun 17.maddesinde düzenlenmiş ve işçinin davranışları bir fesih nedeni sayılmıştır. Haklı sebep ise 25.maddede düzenlenmiş, işçinin ahlaka aykırı davranışları maddenin ikinci bendinde örnekleyici bir şekilde sayılmıştır.

İş Kanunu’nun 25’inci maddesinin II’nci bendinin ( b ) fıkrasına göre, işçinin işverene, ailesine veya işverenin diğer bir işçisine karşı şeref ve namusuna dokunacak sözler söylemesi veya davranışlarda bulunması ya da işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması veya işçinin işverene, aile üyelerinden birine veya diğer bir işçisine sataşması haklı fesih nedeni olarak sayılmıştır.Böyle durumlarda işçi, anayasanın 25 ve 26’ncı maddesi ile güvence altına alınmış düşünceyi açıklama özgürlüğüne dayanamaz.

Maddenin korumasından sadece işveren değil, işveren temsilcisi olarak kabul edilen yöneticiler, müdürler ile birlikte işverenin yakını olan veya işverenin yakın ilişkide bulunduğu veya başka bir işte ortağı olan kişiler de yararlanmakta ve bu kişilere karşı yapılan hareketler de aynen işverene karşı yapılmış sayılmaktadır.

Ancak  işçinin hakaret sayılmayan ve şeref ve haysiyete dokunacak ağırlıkta olmayan işveren aleyhine sarfettiği sözler çalışma düzenini bozacak nitelikte ise geçerli fesih nedeni sayılmalıdır.

Bunun gibi; Sataşma niteliğinde olmadığı sürece, diğer işçilerle devamlı ve gereksiz tartışmaya girişmek, iş arkadaşları ile ciddi geçimsizlik göstermek geçerli fesih nedenidir

İş Kanunu’nun 25’inci maddesi kapsamında değerlendirilecek ağır sözleri, işçi, işverenin veya vekilinin tahrikleri sonucu söylemesi ise geçerli fesih nedeni olarak kabul edilir.

Yapıcı ve objektif ölçüler içerisinde belirli bir uzmanlık alanı ile ilgili eleştiri ya da işletmedeki bozukluk ya da uygunsuzluklara ilişkin eleştiri söz konusu olduğunda feshin geçerli olduğu düşünülmeyecektir. 

İşçinin hakaret sayılmayacak ancak işveren açısından rahatsızlık yaratacak söylemleri e-postaları kullanarak sürekli bir şekilde iş arkadaşlarına ve işverenin çalıştığı müşterilere göndermesi durumunda sözleşmesinin feshedilip edilemeyeceği Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nin 13.03.2014 tarih ve 2013/13973 E ve 2014/8256 K sy kararında tartışılmıştır.

Yargıtay kararına konu olan olan olaylarda;

Davacı; İş sözleşmesinin geçerli neden olmadan davalı işveren tarafından feshedildiğini belirten davacı işçi, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı işveren vekili,davacı işçinin gerek sözlü gerekse e-posta yoluyla Şirket ve Şirket temsilcilerinin çalışanlar nezdinde şeref ve haysiyetlerini rencide edici söylem ve isnadlarda bulunduğu ve içsel bir bilgiyi dışarıya aktardığı gerekçesi ile davacı işçinin iş sözleşmesinin davranışlarından kaynaklanan nedenle feshedildiğini, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

e-mail-ile-hakaret

Yerel Mahkemece; davacı eyleminin somut olarak ortaya konulmadığı için fesih sebebi olamayacağı; diğer fesih dayanağı olan içsel bilgiyi kasıtlı olarak paylaşmak eylemine konu içsel bilginin ise, gizlilik vasfının bulunmadığı gerekçesiyle bu sebebe dayalı yapılan feshin yerinde olamayacağı; kaldı ki davacının kıdemi ve ölçülülük ilkesi de dikkate alınarak haklı feshe konu yapılamayacağı; ancak içsel bilginin paylaşıldığı olgusunun ispatı için dosyaya mübrez telefon kaydındaki “sağda solda anlatırsın” yönündeki davacı beyanının ise olumsuz bir davranış olmasına karşın çalışma düzenini bozucu, güven ilişkisini zedeleyici mahiyetinin bulunmadığı gerekçesiyle feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine karar verilmiştir.

Kararı taraflar temyiz etmiştir.

yargitay(1)

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi; aşağıdaki tespitlerde bulunmuştur

1-İşçinin iş sözleşmesini ihlal edip etmediğinin tespitinde, sadece asli edim yükümlülükleri değil; kanundan veya dürüstlük kuralından doğan yan edim yükümlülükleri ile yan yükümlerin de dikkate alınması gerekir. Sadakat yükümü, sözleşmenin taraflarına sözleşme ilişkisinden doğan borçların ifasında, karşı tarafın şahsına, mülkiyetine ve hukuken korunan diğer varlıklarına zarar vermeme, keza sözleşme ilişkisinin kapsamı dışında sözleşme ile güdülen amacı tehlikeye sokacak özellikle karşılıklı duyulan güveni sarsacak her türlü davranıştan kaçınma yükümlülüğünü yüklemektedir.

Yan yükümlere itaat borcu, günümüzde dürüstlük kuralından çıkarılmaktadır. Buna göre, iş görme edimi dürüstlük kuralının gerektirdiği şekilde ifa edilmelidir.

2- Dosya içeriğine göre; davacı işçinin iş akdinin işverence, içsel bilgiyi kasıtlı olarak paylaşmak ve gerek sözlü gerekse e-posta yoluyla Şirket ve Şirket temsilcilerinin çalışanlar nezdinde şeref ve haysiyetlerini rencide edici söylem ve isnadlarda bulunmak suretiyle iki haklı nedene dayanılarak feshedildiği anlaşılmaktadır.

3- Her ne kadar Mahkemece feshin dayanağı olarak gösterilen davacının, şeref ve haysiyetleri rencide edici söylem ve isnadlarda bulunmak eyleminin, somut olarak ortaya konulamadığı gerekçesiyle bu fesih sebebi yerinde görülmemiş ise de; sözkonusu fesih sebebini ispat için dava dosyasına sunulan 27.09.2012 tarihinden 26.02.2013 tarihine kadar yapılan muhtelif tarihli elektronik yazışmalarının içeriğinden davacının somut bir hakaretinin bulunmadığı, dolayısıyla bu yazışmalardaki söylemlerin “şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunmak” kapsamında değerlendirilemeyeceğinin kabulü gerekir.

Buna karşın işçinin bahsekonu ağırlıkta olmayan sözleri ve yazışmaları çalışma düzenini bozacak nitelikte ise fesih nedeni geçerli sayılmalıdır. Dosyaya mübrez elektronik yazışmaların tek bir güne ilişkin değil belirli bir sürekliliği arzeder şekilde olup, bu yazışmalardaki üsluptan Şirket çalışanlarının rahatsızlıklarını belirten geri bildirim mesajlarının dosyaya sunulması karşısında mahiyeti itibariyle çalışma barışı ve düzenini bozacak nitelikteki elektronik yazışmaların, geçerli fesih nedeni sayılması gerekir.,


SONUÇ

1- İşçinin e-mailleri aleyhine delil olarak kullanılabilir

2- İşçinin söylemleri; hakaret ya da şeref ve haysiyete aykırı olmasa bile, süreklilik arz eder bir şekilde işvereni rahatsız edecek boyuta ulaşmış ise; işverenin çalışma düzeninin bozulduğu gerekçesi ile sözleşmeyi geçerli sebeple feshetme hakkı vardır.

Av. Eren Evren

           Okyay | Evren 

Avukatlık & Arabuluculuk Ofisi

        www.okyayevren.av.tr

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir