OHAL Döneminde KHK ile Kapatılan İşyerlerinde Çalışan İşçilerin Açacağı Davalar

Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı 15.07.2016 tarihinde yapılan ve bastırılan darbe teşebbüsü sonrasında 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan ilan edilmiş ve Bakanlar Kurulu tarafından OHAL kapsamında darbe teşebbüsü ve terörle mücadele gerekçe gösterilerek çok sayıda Kanun Hükümünde Kararname (KHK) yayınlanmıştır.

Yayınlanan bu KHK’lar ile teröre finansman sağladığı ve yardım-yataklık yapan bir çok özel şirket, dernek, vakıf ve kuruma kayyum atanmış ve  birçoğu da kapatılmıştır. KHK ile kapatılan bu işyerlerinde çalışan personelin iş akitleri ise terör örgütü üyesi olduğu gerekçesi ile herhangi bir tazminat ödemeksizin ve çoğu da yazılı bir bildirim olmaksızın feshedilmiştir.

OHAL döneminde  yayınlanan KHK’lar ile kapatılan veya kayyum atanan işyerlerinde çalışan ve FETÖ-PDY terör örgütüne üye ya da sempatizan olmayan çalışanlarda bulunmakta ve Mahkemelerde bunların açtığı iş davalarının bazen kabulü yönünde kararlar çıkmaktaydı.

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nin 28.02.2017 tarih ve 2017/9913 E ve 2017/2824 K sy kararı ile KHK’lar ile kapatılan işyerlerinde çalışan işçilerin açmış olduğu davaların iş mahkemelerinde görülüp görülemeyeceği konusunda durum açıklığa kavuşturulmuştur. Karara konu olan olaylarda;

İş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli neden olmadan feshedildiğini belirten davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

Karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir

yargitay

Dosyayı inceleyen Yargıtay 9.Hukuk Dairesi; kararında 03.10.2016 tarihli 675 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Dava ve Takip Usulü başlıklı 16. Maddesine atıf yaparak;

20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereğince kapatılan kurum, kuruluş, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanalları ile bunların sahibi gerçek veya tüzel kişiler aleyhine 17/8/2016 tarihinden önce açılan davalar ile bu kapsamda Hazine ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne husumet yöneltilen davalarda mahkemelerce, 15/8/2016 tarihli ve 670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi uyarınca dava şartı yokluğu nedeniyle red kararı verileceği ve açılan icra takipleri hakkında düşme kararı verileceğinin belirtildiği,

Bu halde davacı veya alacaklının 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinde belirtilen usule uygun olarak ilgili idari makama, tebliğ tarihinden itibaren otuz günlük hak düşürücü süre içinde başvurabileceği İdari başvuru üzerine idari merci tarafından verilecek karar aleyhine idari yargıda dava açılabileceği ve İdari yargının verdiği kararın kesin olduğu, uyuşmazlığın adli yargıda hiçbir şekilde dava konusu yapılamayacağı gerekçe gösterilmiş ve

Davacının çalıştığı davalı işyerinin 667 Sayılı KHK. nin 2. maddesi uyarınca kapatılmasına karar verilen kurumlara ilişkin listede yer aldığı ve kapatıldığı anlaşıldığından dava hakkında 675 Sayılı KHK. nin 16. maddesi kapsamında değerlendirme yapılabilmesi için kararın bozulmasına karar verilmiştir.


SONUÇ

OHAL döneminde KHK ile kapatılan işyerlerine karşı 17.08.2017 tarihinden önce açılan davalar ve icra takipleri ile ilgili olarak adli yargının görevli olmadığı, bu davalara idari yargı mahkemelerinin bakmakla görevli olduğu KHK ile düzenlenmiştir. 

Bu sebeple işçiler tarafından açılan işe iade ile alacak davaları hakkında davanın reddine, icra takipleri hakkında ise düşme kararları verilecektir. 

KHK ile kapatılan işyerlerinde. çalışan işçilerin, red ve düşme kararından itibaren 30 gün içinde ilgili idari makama başvurma hakları saklı olup, ilgili idari makamın ödeme talebini reddetmesi halinde idare mahkemelerine başvurulacaktır.

Av. Eren Evren

        Okyay | Evren 

Avukatlık & Arabuluculuk 

   www.okyayevren.com

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir