İşçinin Yasak Olduğunu Bilmesine Rağmen İşyerinde Sigara İçmesi

İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. Maddesi’nde düzenlenmiştir. Bunlar;

– Sağlık sebepleri,

– Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri,

– Zorlayıcı sebepler ve

– İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halindeki devamsızlığının belirli bir süreyi aşması olmak üzere dört ana başlık altında toplanmıştır.

Haklı nedenle fesihte işveren açısından iş sözleşmesinin devamının beklenemeyeceği ağırlıkta ilişkiyi zedeleyen bir nedenin varlığı gereklidir. Bu haftaki yazımda, işçinin yapmış olduğu bir eylemin, işverenin haklı fesih sebebi yapıp yapamayacağını inceleyen bir Yargıtay Kararını ele aldım;

Yargıtay’ın 7. Hukuk Dairesi 2015/4672 E. 2015/7580 K. sayılı ve 28/04/2015 tarihli kararında;

Davacı; davalıya ait işyerinde 15.12.2003-27.08.2012 tarihleri arasında forklift operatörü olarak çalıştığını, iş akdinin, davalı işveren tarafından fesih bildirim yazısında belirtilen “Yasak olmasına rağmen fabrika içerisinde sigara içilmesi” nedeni ile İş Kanunu’nun 25/2-ı maddesi gereğince feshedildiğini beyan ederek kıdem tazminatı ve ihbar tazminatının tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı; davacının 24.08.2012 tarihinde sigara içerken yakalandığı ve iş akdinin feshedildiğini, işveren şirkete ait fabrikanın kağıt/karton üretimi yapan bir fabrika olarak, dünyada yangın riski en yüksek olan fabrikalar arasında bulunduğunu; meydana gelecek en küçük bir yangının söndürülmesinin çok güç olacağı ve işyerinde çalışan yüzlerce kişi ve çevre fabrikaların da yanma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu; fabrika içinde sigara, çakmak, kibrit gibi yanıcı maddelerin sokulmasının yasak olduğu, davacının bu konularda 15.12.2003 ve 08.12.2005 tarihlerinde imzalamış olduğu iki ayrı taahhütname olduğunu belirterek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece; davanın kabulüne karar verilmiştir.

Taraflar arasında davacının iş akdinin işverence feshinin haklı bir nedene dayanıp dayanmadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.

yargitay

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi karar incelemiş ve şu tespitleri yapmıştır;

4857 Sayılı İş Kanununun 25. maddesinin (II) numaralı bendinin (ı) alt bendinde, işçinin istemi ile ya da işini ihmal etmesi sonucu işyerindeki işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi hali işverenin haklı fesih nedenleri arasında gösterilmiştir.

İş güvenliği hükümleri, işçi sağlığı ve güvenliğini korumaya yönelik titizlikle uyulması gereken kurallardır. Bu konuda işverenin alması gereken tedbirlerin yanında işçinin de yükümlülükleri vardır. İşçinin kasıtlı bir davranışı ya da görevini savsaması sonucu işin güvenliği yönünden bir tehlike meydana gelmesi durumunda, işveren açısından derhal “Haklı sebeple fesih hakkı” ortaya çıkar.

İşçinin bu konuda uyarılması veya hatırlatmada bulunulmasına gerek olmadığı gibi, belli bir zararın oluşması da gerekmez. Aynı bentte belirtilen işçinin otuz günlük ücretinin tutarıyla karşılanamayacak bir zarar vermesi, işin güvenliğini tehlikeye düşürmekten bağımsız bir fesih nedenidir.

Güvenlik hizmeti veren bekçinin uyuması veya görev yerini terk etmesi, yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerde yasaklanmış olmasına rağmen sigara içilmesi, basınçla veya yüksek ısıyla çalışabilir bir cihazın kontrolü ile görevlendirilen işçinin görevini savsaması gibi durumlar, işin güvenliğini tehlikeye düşüren davranışlara örnek olarak verilebilir.

Somut olayda; davacı iş akdinin haksız feshedildiğini iddia etmiş, davalı işveren ise davacının yasak olduğunu bilmesine rağmen işyerinde sigara içtiğini, iş güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü ve bu sebeple feshin haklı olduğunu savunmuştur.

Mahkemece davacının eylemi ile davacıya verilen işten çıkarma cezasının orantılı olmadığı gerekçesi ile kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin kabulüne karar vermiştir.

isyerinde-sigara-icmek

Davacının çalıştığı işyeri bir kağıt fabrikası olup yangına çok elverişli bir konumu olduğu tartışmasızdır. Ayrıca davacı 2003 ve 2005 tarihli taahhütnamelerle işyerinde sigara içmeyeceğini taahhüt etmiştir. Yani işverence gerekli uyarılar yapılmıştır. Bütün bu olgular karşısında davacının eylemi 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/II-ı bendinde düzenlenen işçinin kendi istemi veya savsaması yüzünden iş güvenliğini tehlikeye düşürmesi bendine uyduğundan kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi bozma nedenidir.

SONUÇ

İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. Maddesi’nde düzenlenmiş, buna göre kanunda yazılı durumların varlığı halinde işveren, iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedebilmektedir.

İşyerinde sigara içmenin yasak olduğunu bilmesine ve içmeyeceğini taahhüt etmesine rağmen bu eylemi yapan bir işçinin iş sözleşmesi “İşçinin kendi istem, veya savsaması nedeniyle iş güvenliğini tehlikeye düşürmesi” sebebi ile haklı olarak feshedilebilmektedir.

     Av. Gözde Gökçe

       Okyay | Evren 

 Avukatlık & Arabuluculuk Ofisi

     www.okyayevren.av.tr

2 yorum

  1. anlamadığım, yargıtay burada işçiye kıdem tazminatı ödenmesini öngörmüşse hatalı bir karar diyebilir miyiz?

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir