Tıbbi Tanıtım Temsilcisi- İlaç Mümessilinin Yapmadığı Ziyareti Rapor Etmesi

Tıbbi tanıtım temsilcisi (ilaç mümessili- röprezant) medikal firmalar tarafından üretilen medikal ürün, tıbbi cihaz ve ilaç gibi malzemeleri sağlık ocağı, hastane ve eczane gibi kurumlara götürüp pazarlamasını ve tanıtımını yapmakla görevli olan kişilere verilen isim olup tıbbi tanıtım temsilcilerin görev tanımlarının arasında tanıtım ve satış için belirlenen yerlere gitmek ve örnek mamulleri ya da katalog göstererek tanıtım ve açıklama yapmak, pazarlanacak ve tanıtılacak olan ilaçlar için edinilmesi gereken bilgileri öğrenmek, ziyaret etmesi gereken kamu ya da özel kurum ve kuruluşları, eczaneleri ve hastaneleri belirlemek, yaptığı iş ve işlemler hakkında rapor yazmak ve amirine bilgi vermek, ilacın fiyatı, ödeme koşulları, kredi şartları ile fiyat üzerinde meydana gelebilecek değişiklikleri tanıtmak, anlatmak ve belirlenen hedef ve stratejiler doğrultusunda ziyaretler yapmak bulunmaktadır.

İlaç tanıtımı ve dağıtımı, ilgili sektörün kamu sağlığı ve yararının en önde gözetilmesi gereken sektörlerden bir olması sebebi ile sıkı idari denetimlere ve düzenlemelere tabi olan iş koludur. Öyle ki; bu hususta 03.07.2015 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan “BEŞERÎ TIBBİ ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK” ürünlerin tanıtım faaliyetlerinde uyulması gerekli kuralları belirlemektir. Bu sebeple tıbbi tanıtım temsilcisi olarak çalışanların görevlerini yerine getirmemeleri halinde işveren tarafından iş akdinin feshi yoluna gidilmesi hususuna İş Hukuku bakımından ayrı bir çerçevede değerlendirmek gerekir.  Çünkü; işçinin kasti yahut ihmal bir davranışı İşveren idari ve cezai anlamda çok büyük sorumluluklarla karşılaşması söz konusu olacaktır.

Tüm bu bilgilerden hareketle tıbbi tanıtım temsilcisinin görev tanımı gereği yapması gereken doktor ziyaretlerini yapmamış olmasına rağmen sisteme yapmış gibi kayıt girmesi haklı fesih sebebi midir? Haklı nedenle fesih için uyulması gereken 6 günlük hak düşürücü süre hangi tarihten itibaren başlar?

Bu konuya ilişkin olarak Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 04.03.2020 tarihli ve E. 2016/15184 – K. 2020/3693 sy kararına konu olan olaylarda;  Yargıtay doktor ziyaretlerinin yapmamış olmasına rağmen yapmış gibi sisteme kayıt girilmesini haklı nedenle fesih sebebi olarak değerlendirmiş ve hak düşürücü sürenin olayın gerçekleştiği tarih değil, söz konusu olayın işverenin feshe yetkili makamının öğrendiği tarihten itibaren başlayacağına ilişkin hüküm kurmuştur . Karara konu olan olaylarda;

Davacının İddiaları

Davacı vekili; davacının davalıya ait işyerinde 01/09/2010-24/10/2013 tarihleri arasında ilaç mümessili olarak çalıştığını, ilaç mümessillerinin çalışmalarının firmalar tarafından … ve … denilen sistemle takip edildiğini, bu sistemlerde ilaç mümessillerinin doktor ve eczanelere yaptığı ziyaretlerin ilaç mümessilinin görev yaptığı sahada kaç kutu ilaç satıldığının takibinin yapıldığını, davalı işveren tarafından davacı ile birlikte 52 çalışanın işinin 24/10/2013 tarihinde haklı neden olmadan feshedildiğini, fesih sebebi olarak davacının Saha Ziyaret Yönetmeliği´ne aykırı davranmasının gösterildiğini, oysa ki davacının 04/11/2013 tarihine kadar raporlu olduğunu, davacının başarılı bir personel olduğunu ve bu yönden davalı işveren tarafından takdir belgeleri verildiğini, davacının yapmış olduğu bir ziyarete ilişkin olarak basit bir maddi hata yaptığını ve iş akdinin de bu nedenle feshedildiğini, yapılan bu hata nedeniyle davalı işverenin herhangi bir zararının olmadığı gibi davacını da menfaat elde etmediğini, davalı işverenin, davacının yapmış olduğu maddi hatayı 01/10/2013 tarihinde öğrendiğini, buna rağmen iş akdinin 6 günlük yasal sürede feshedilmediğini iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatları ile bir kısım işçilik alacağının davalıdan tahsilini dava ve talep etmiştir.

 Davalının Savunmaları

tanitim-temsilcisi-sahte

Davalı vekili; davacının sorumluluğu dahilindeki bölgede bulunan Afyonkarahisar Devlet Hastanesi´nde görev yapan…´ı ziyaret etmemesine rağmen, raporlarında 29/05/2013, 03/06/2013, 12/08/2013, 26/08/2013 ve 03/09/2013 tarihlerinde ziyaret etmiş gibi gösterdiğini, maddi bir hata olması halinde davacının bu hususu raporları düzenlemeden önce düzeltme imkanını bulunduğunu ancak bunu yapmadığını ve davalının vermiş olduğu yazılı savunmasında bunu kabul ettiğini, davacıya tebliğ edilen işyerindeki doktor ve eczane ziyaretlerine ilişkin yönetmelikte gerçeğe aykırı ziyaret raporu düzenlenmesinin tespiti ihlalinde iş akdinin bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedilebileceğine ilişkin hüküm bulunduğunu, davacının görev ve sorumluluklarının, ilaçlar hakkında edinilmesi gereken tüm bilgileri edinmek, ziyaret edeceği eczaneleri, hastaneleri, kamu veya özel kurumların doktorlarını, sağlık ocaklarını belirlemek, ilaçla ilgili katalog veya örnek mamulleri göstererek açıklamada bulunmak, ilaç fiyatları ve kredi şartları ile ilgili rapor yazmak ve raporu amirine iletmek olduğunu bu tanımlamaların ilgili yönetmeliklerle de tarif edildiğini, davalı işverenin, mümessillerin yapmış olduğu işleri … Teknoloji Şirketi unvanlı bağımsız bir şirket vasıtasıyla takip ettiğini, bu şirketin sağlıklı ve verimli veri elde edebilmesi için ilaç mümessilinin, gerçek verilere dayalı rapor hazırlaması gerektiğini, … Teknoloji Şirketi işletimcilerinin davalı işverene şüpheli ziyaret uyarısında bulunduğunu, bunun üzerine soruşturma başlatıldığını, davacının bulunduğu bölgenin müdürünün bu olayla ilgili olarak davacıdan savunma istediğini, davacının yazılı savunmasında doktorla yüz yüze çalışma yapmadığını, doktoru görmeden masasına broşür bırakarak çalıştığını kabul ettiğini, davacının herhangi bir ziyaret yapmadan birçok defa ziyaret yapılmış gibi rapor hazırlamasının davacının maddi hata yapmadığını gösterdiğini, davacının iş akdinin de davacının sadakat yükümlülüğüne aykrı davranışları nedeniyle 4857 Sayılı sayılı İş Kanunu´nun 25/II-e ve h maddeleri uyarınca haklı olarak feshedildiğini, fesih işleminin davalı işverenin Ceo´su olan …´na sunulduğunu, yetkilinin onay vermesi üzerine de fesih işleminin yapıldığını, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Yerel Mahkemenin Kararı

Yerel Mahkemece  toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davacının davranışının işveren açısından haklı fesih nedeni oluşturduğu kabul edilmekle birlikte yasal 6 iş günlük süresi içinde iş sözleşmesinin feshedilmediği gerekçesi ile istek konusu tazminatların kabulüne dair hüküm kurulmuştur.

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

yargitay

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin Gerekçesi

Yargıtay’a göre; Davacının savunmasında kabul ettiği üzere yapılmayan doktor ziyaretlerinin yapılmış gibi sisteme girilmesi doğruluk ve bağlılığa aykırılık oluşturmaktadır. Mahkemenin de kabulü bu yönde olup somut uyuşmazlıkta fesihte hak düşürücü sürenin değerlendirilmesi gerekir.

4857 Sayılı İş Kanununun 26. maddesinde fesihte hak düşürücü süre düzenlenmiş olup, Dairemiz uygulamasında 6 iş günlük hak düşürücü sürenin feshe konu olayların feshe yetkili makama ulaşma tarihinden itibaren işleyeceği kabul edilmektedir.

Davacının feshe konu olayla ilgili savunması 01.10.2013 tarihinde alınmış, aynı durumdaki işçilerle ilgili yapılan soruşturma akabinde feshe yetkili makama 24.10.2013 tarihinde mail yolu ile bildirimde bulunmuştur.

Davacının iş sözleşmesinin aynı tarihte feshedildiği dikkate alındığında fesih için anılan 6 iş günlük hak düşürücü sürenin geçmediği sonucuna varılmalı ve işveren tarafından yapılan feshin haklı nedene dayandığından istek konusu ihbar ve kıdem tazminatının reddine karar verilmelidir. Mahkemece hak düşürücü sürenin geçtiğinden söz edilerek her iki isteğin kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

  • Tıbbi tanıtım temsilcisinin doktor ziyaretlerini yapmaması ve yapmamış olmasına rağmen sisteme yapmış gibi kayıt girmesi haklı nedenle fesih sebebidir.
  • Haklı nedenle fesih yapılabildiği 6 günlük hak düşürücü süre olayın gerçekleştiği tarih değil, feshe yetkili makamın feshe gerekçe gösterilen eylemi öğrenme tarihinden itibaren başlar.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 04.03.2020 tarihli ve E. 2016/15184 – K. 2020/3693 sy kararının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

      Av. Burçak Kandemir

            Okyay | Evren  

 Avukatlık & Arabuluculuk Ofisi

         www.okyayevren.com

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir