İşyerinde Kasıtlı Olmasa Bile Güvenlik Zafiyeti Oluşturma

guvenlik-zafiyeti

Bu yazımızda İşçinin işyerinde güvenlik zafiyetine sebep verecek eylemleri nedeni ile yapılan feshin geçerli sebebe dayandığına hükmeden Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nin 23.5.2019 tarihli veE. 2019/431- K. 2019/12005 sy kararı incelenmektedir

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca işverenin iş güvencesi kapsamında olan işçilerin iş akdini feshetmesi durumunda feshin işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanması gerekmektedir. Kanunda geçerli sebepler tahdidi olarak sıralanmamış olup somut olayın özellikleri, feshin son çare olması ilkesi ve işçinin feshe sebep gösterilen eyleminin ağırlığına göre bir belirleme yapılmaktadır.

Bu kapsamda işçinin yükümlülükleri sadece görev tanımıyla sınırlı kalmamakta, bunun yanında taraflar arasındaki iş sözleşmesinden kaynaklanan yan edimleri ve kanuni yükümlülükleri ile birlikte değerlendirilmektedir. Örnek verilecek olursa 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca işçi yapmış olduğu eylemler ile kendisinin diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür. Yine çalışanların iş yerinde güvenlik zafiyetine yol açacak eylemlerde bulunmaması gerekmektedir. Aksi halde işverenin işçinin bu eylemi sebebi ile işçinin iş akdini İK madde 18. hükmü uyarınca geçerli nedenle feshetme hakkı doğabilecektir.

Nitekim Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 23.5.2019 tarihli ve E. 2019/431- K. 2019/12005 sy kararına konu benzer bir uyuşmazlığın söz konusu olduğu olayda işçinin işverenin bilgisi ve rızası bulunmaksızın iş yerinin güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilecek eylemi sebebi ile yapılan feshin geçerli nedene dayandığına hükmetmiştir. İlgili kararda;

  • Davacı Tarafın İddiaları ve Talepleri

Davacı vekili; davalı şirketin müvekkilinin iş akdini haksız ve kötü niyetli olarak feshettiğini, fesih bildiriminde, “..şirketin tel örgülerle çevrili bahçe çitinin şirket ilgililerinin bilgisi ve onayı dışında kesilerek güvenlik zafiyetine sebep vermeniz güvenlik açığı yaratmanız ve şirket malına zarar getirmenizden dolayı…” şeklinde gerekçe sunularak iş akdine son verildiğini, müvekkilinin iş akdinin feshedilmesinin asıl sebebinin sokak hayvanlarına yardım etmesi olduğunu ve işveren tarafından müvekkiline psikolojik baskı uygulandığını iddia ederek; feshin geçersizliğinin tespitine ve davacının işe iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

  • Davalı Tarafın Cevapları

isyerinde-guvenlik-zafiyeti-tel-orgu

Davalı vekili; davacının merkez binasındaki insan kaynakları departmanında çalışmaya başladığını, işyerinin arka tarafında şirkete ait araçların otopark alanı bulunduğunu, az ilerisinde ambarlar sanayi sitesi arasında boş ağaçlıklı bir alan bulunduğunu ve müvekkil şirketin bu alana bakan sınırı tel örgü ile çevirdiğini, bu ağaçlık alanda sahipsiz sokak köpeklerinin toplanmaya başladığını, bu sokak köpeklerinin burada toplanma sebebinin davacının bu alana gelen sahipsiz sokak köpeklerini beslemesi olduğunu, davacının şirketi bu boş alandan ayıran tel örgüleri kesmesi ile bu köpeklerin şirket müşterilerine ve çalışanlarına saldırmaya başladığını, davacının uyarılmasına rağmen bu işlemlere devam ettiğini, bu konu ile ilgili yazılı savunması alınarak iş akdinin geçerli sebeple feshedildiğini savunarak, davanın reddini talep etmiştir.

  • İlk Derece Mahkemesinin Kararı

İlk Derece Mahkemesi ”…davalı işveren tarafından davacının işyerine ait boşluk alanda köpeklere bakmasının fesih sebebi olarak gösterilmediği davacının tel örgüyü kesmesi suretiyle güvenlik zafiyetine sebebiyet vermesinin fesih sebebi olduğu göz önüne alınarak yapılan inceleme neticesinde davacının kesmiş olduğu tel örgünün bulunduğu ve açıldığı alanın yine tel örgüyle çevrili boş bir alan olduğu ve güvenlik zafiyeti oluşmadığı, feshin geçerli sebeple yapıldığı hususunun ispatlanamadığı anlaşıldığından …“ gerekçeleriyle iş akdinin feshinin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiştir.

İlk derece mahkemesinin kararına karşı, davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuş olup istinaf sebeplerinde;

tel örgünün kesilmesinin, kapı açılmasının, şirket güvenliğini, eskisinden daha aza getirdiği, mevcut güvenliği azalttığı, bitişik boşluk alandan davalı şirkete ait gayrimenkule geçmek isteyen kötü niyetli bir kişinin, tel örgüyü aşmak, kesmek durumunda kalmayacağı, davacının açtığı kapıyı boşluğu ittirerek davalı şirkete ait gayrimenkule, işyerine gireceği, Polis Memuru olan bilirkişinin ise, güvenliğin zafiyete uğramasını güvenliğin mutlak olarak ortadan kalkması gibi algıladığı, İlk Derece Mahkemesinin de bu algıyı kabul ile hüküm kurduğu, güvenliğin zafiyete uğramasının, güvenliğin ortadan kalkması değil, azalması olduğu,”

Kaldı ki şu veya bu sebeple işvereni olan şirkete ait işyerinin etrafındaki tel örgüyü keserek kapı açan, bu sebeple işveren şirkete zarar veren bir personelin çalışmaya devam etmesini hiç bir işverenin kabul etmeyeceği, iş akdi feshi sebeplerinden birisinin de şirket malına zarar vermek olduğu, çalışanın 30 günlük ücreti tutarı ile karşılanmayan zararın vuku bulması durumunun haklı fesih sebebi olduğu, işverenin malına kasten zarar verilmesi durumunun ise geçerli fesih sebebi olacağı gerekçeleriyle feshin geçerli nedene dayalı olarak yapıldığını belirtmiştir.

  • Bölge Adliye Mahkemesinin Kararı

Bölge Adliye Mahkemesi, “..Somut uyuşmazlıkta; davalı şirkete ait gayrimenkulün etrafındaki tel örgünün hemen bitişikteki boşluk araziye geçişi sağlamak üzere kesilmesi güvenlik zaafiyetini oluşturur. Yine bu eylem sebebi ile şirket malına zarar geleceği de açıktır. Feshe konu bu eylem sebebi ile şirketçe yürütülen soruşturmada yazılı beyanlarına başvurulan … adlı çalışan, “davacının kendisinin temin ettiği makasla tel örgüyü kesmeye çalıştığını, gücü yetmediği için kendisinden yardım istediğini, bunun üzerine iyi niyetli olarak bu davranışlarının herhangi bir suç teşkil etmeyeceğini düşünerek davacının yardım talebini yerine getirdiğini, ..tel örgüyü kesmelerinin sebebinin kapıyı açıp kullanmak olduğunu” belirtmiştir. Bu kapsamda; işverenin işyerinde çalışan işçilere eşit davranma yükümlülüğü bulunduğu, eşit işlem borcunun fesihte de geçerli olduğu, feshe konu eylemin davacı ile işyeri çalışanı … tarafından birlikte gerçekleştirildiği, geçerli fesih yapılırken … hakkında işlem yapılmadığı, işverenin eşit işlem borcuna aykırı davrandığı anlaşıldığından feshin geçersiz olduğu sonuç ve kanaatine varılarak davalı vekilinin istinaf başvurusunun reddi gerekmiştir…” gerekçesiyle, davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermiştir.

isyerinde-guvenlik-zafiyeti

Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararına karşı davalı vekili temyiz başvurusunda bulunmuştur.

  • Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin Kararı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararında; “davacının davalı işyerinde beslediği köpek için barınma yeri yapabilmek ve giriş çıkışı kolaylaştırmak amacıyla işyerine ait davalı işyeri arsası etrafında bulunan tel örgünün bir bölümünü, bir başka iş arkadaşına rica ederek kestirttiği, beslediği köpekler için bu alanda barınma yeri oluşturduğu, özellikle tel örgünün bir kısmının kesilmesinin adeta işyerine kontrolsüz ikinci bir giriş noktası oluşturmak gibi bir sonuca da neden olacağı ve bu hususun işverenin bilgisi ve rızası dışında yapıldığı gözetildiğinde, bu davranışın işyerinde olumsuzluklara yol açtığı” gerekçesi ile davalı işverenin feshinin geçerli nedene dayandığına hükmetmiştir.

SONUÇ

  • İşçinin işyerinde güvenlik zafiyetine sebep verecek eylemleri nedeni ile yapılan fesih geçerli sebebe dayanmaktadır.

YAZARIN NOTU

Yukarıda incelenen uyuşmazlık konusu davada İlk Derece Mahkemesi işyerinde güvenlik açığının oluşmadığı, Bölge Adliye Mahkemesi ise güvenlik açığı oluşmakla birlikte aynı eylemi gerçekleştiren diğer işçinin iş akdi feshedilmemişken davacının iş akdinin feshedilmesinin eşit işlem ilkesine aykırı gerekçesi ile feshin geçersizliğine karar vermiştir. Uyuşmazlık konusu olayda işçinin eyleminin güvenlik açığı oluşturduğu kuşkusuzdur. Ancak Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesinin eşit işlem ilkesine aykırılık tespitine hiç girmeksizin feshin geçerli olduğuna hükmetmiştir. Dosyanın tamamına vakıf olamadığımızdan kesin bir tespitte bulunmak doğru olmasa da burada gerçekten eşit işleme aykırı bir fesih gerçekleşmiş ise fesih gerekçesi geçerli bir nedene dayanmışsa da bu usulsüz işlemden dolayı feshin geçersizliğine karar verilmeli idi.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 23.5.2019 tarihli ve E. 2019/431- K. 2019/12005 sy kararının tam metnine bağlantıdan ulaşabilirsiniz

       Av. Burçak Kandemir

            Okyay | Evren  

 Avukatlık & Arabuluculuk Ofisi

         www.okyayevren.com

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir