İşçinin Aynı İşyerinde Kesintili Çalışması Durumunda Kıdem Tazminatı Hesabı

kesintili-calisma

                     

kesintili-calisma

 

İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalının sigorta primleri ve destek primi hesabına esas tutulan kazançlar toplamı ve prim ödeme gün sayıları ile bu primleri gösteren ve örneği yönetmelikle belirlenen asıl veya ek belgeleri ait olduğu ayı veya dönemi takip eden ayın sonuna kadar SGK’ya vermekle ve Kurumca istenilmesi halinde iş yeri kayıtlarını ibraz etmekle yükümlüdür.

Sigortalıların hizmet akdinin sona ermesi halinde de aynı şekilde, sigortalının işten ayrıldığı tarihten itibaren en geç 10 gün içinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir.

10 günlük sürenin ne zaman sona erdiğinin belirlenmesi sırasında, süre, sigortalının işten ayrıldığı tarihi takip eden günden itibaren başlatılmaktadır.

İşe giriş ve işten ayrılışın kuruma bildirilmesi gerektiği genel olarak bilinen bir şeydir. Sigortalıya ait, aynı işverenin başka işyerlerinden kesinti olmaksızın giriş çıkış bildiriminin olması, sigortalının çalışmasının kesintili olduğu anlamına mı gelmektedir sorusuna Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 2014/20753 E. 2015/1104 K. ve 09.02.2015 tarihli kararı yanıt olmaktadır

Yargıtay 7.Hukuk Dairesi'nin kararına konu olan olaylarda; 

Davacı, davalı işyerinde vardiya amiri olarak çalışırken iş akdinin işveren tarafından haksız olarak sonlandırıldığından bahisle kıdem ve ihbar tazminatının ödetilmesini istemiştir.

Davalı Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. davacının kendi işçisi olmadığı ve iş akdini kendilerinin feshetmediklerini; davalı Real Hizmet Yönetim Temizlik ve Ticaret A.Ş, davacının iş akdinin asıl işverence hizmet alım sözleşmesinin feshedilmiş olması sebebiyle haklı nedenle sonlandırıldığını, tüm haklarının ödendiğini hiçbir alacağı olmadığını savunarak, davanın reddini talep etmişlerdir.

Mahkemece, iş akdinin haklı neden olmaksızın işveren tarafından feshedildiği gerekçesiyle davacının davasının kısmen kabulüne karar verilmiştir.

 

yargitay

 

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi;

İşçinin aynı işverene bağlı olarak bir ya da değişik işyerlerinde çalıştığı sürelerin kıdem hesabı yönünden birleştirileceğini hükme bağlamıştır. O halde kıdem tazminatına hak kazanmaya dair bir yıllık sürenin hesabında, işçinin daha önceki fasılalı çalışmaları dikkate alınır.

Bununla birlikte, her bir fesih şeklinin kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde gerçekleşmesi, hizmet birleştirmesi için şarttır. İşçinin önceki çalışmaları sebebiyle kıdem tazminatı ödenmişse, aynı dönem için iki defa kıdem tazminatı ödenemeyeceğinden, tasfiye edilen dönemin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması mümkün olmaz.

Yine, istifa etmek suretiyle işyerinden ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanmayacağından, istifa yoluyla sona eren önceki dönem çalışmaları kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz. Ancak aynı işverene ait bir ya da değişik işyerlerinde çalışılan süre için kıdem tazminatı ödenmemişse, bu süre aynı işverende geçen sonraki hizmet süresine eklenerek son ücret üzerinden kıdem tazminatı hesaplanmalıdır. Zamanaşımı definin ileri sürülmesi halinde, önceki çalışma sonrasında ara verilen dönem on yılı aşmışsa önceki hizmet bakımından kıdem tazminatı hesaplanması mümkün olmaz.

Somut olayda, davacı davalı işyerinde 17.8.2005- 31.5.2013 tarihleri arasında kesintisiz çalıştığını bildirmiş, dinlenilen tanığı da çalışmasının kesintisiz olduğunu beyan etmiştir. Davalı Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.'nin de davacının çalışmasının kesintili olduğu yönünde bir iddiası yoktur.

Ancak dosyaya sunulan raporda bilirkişi tarafından, davacının hizmet döküm cetveline göre, davalı Real Hizmet Yönetim Temizlik ve Tic. A.Ş.'nin yanında 17.8.2005-31.5.2013 tarihleri arası 7 yıl 9 ay 14 gün, OYAK Reault Otomobil Fabrikaları A.Ş. Yanında17.8.2005-17.6.2008, 2.12.2008- 31.5.2013 tarihleri arası 7 yıl 3 ay 29 gün çalıştığını belirtip hesaplamaları buna göre yapmıştır. Hizmet döküm cetveline göre davacı 17.06.2008 tarihinde Real Hizmet Yönetim Temizlik ve Tic. A.Ş.'nin 11104642 sicil nolu işyerinden ayrıldıktan sonra,18.6.2008 günü yine Real Hizmet Yönetim Temizlik ve Tic. A.Ş.'nin 1096530 sicil nolu işyerinden girişi 01.12.2008 tarihinde çıkışı bildirilmiş, 02.12.2008 tarihinde ise yeniden 11104642 sicil nolu işyerinden işe girişi bildirilmiştir. İşçinin aynı işverenin başka işyerlerinden kesinti olmaksızın giriş çıkış bildiriminin olması davacının çalışmasının kesintili olduğu anlamını taşımaz.

Bu işlemin sadece kağıt üzerinde yapılmış olma olasılığı, tanık beyanı ile birlikte değerlendirildiğinde daha yüksektir. Bu nedenle davalı Oyak Reault Otomobil Fabrikaları A.Ş. ile davalı Real Hizmet Yönetim Temizlik ve Tic. A.Ş.'nin bu dönemi kapsayan hizmet alım sözleşmesi getirtilerek eğer bu dönem davalılar arasında hizmet alımı varsa, bu işlemin sadece kağıt üzerinde yapıldığı, davacının çalışmasının, tanık tarafından da doğrulandığı üzere kesintisiz olduğu kabulü ile davalı Oyak Renault Otomobil FabrikalarıA.Ş.'nin sorumluluğunun yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kabule göre de; mahkemece davalı Oyak Renault Otomobil Fabrikalarının kıdem tazminatından sorumlu olduğu miktar hüküm altına alınırken hata yapılmıştır.

SONUÇ

İşveren yanında çalıştırdığı sigortalının işe giriş ve işten ayrılış bildirimlerini Sosyal Sigortalar Kurumu’na bildirmekle yükümlüdür.

Ancak sigortalıya ait aynı işverene ait farklı işyerlerinde çalışmasından kaynaklı kuruma yapılan bildirimler, sigortalının çalışmasının kesintiye uğradığı anlamına gelmemelidir. Böyle bir durumun varlığı ispatlandığı taktirde sigortalının, hak ve alacakları kesintisiz çalışmış gibi hesaplanmalıdır.

     Av. Gözde Gökçe

       Okyay | Evren 

 Avukatlık & Arabuluculuk Ofisi

     www.okyayevren.av.tr

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir