E-Mailler ile Sürekli İşverenin Eleştirilmesi Halinde Fesih

İşçi; uzun bir süre e-mailler ile işvereni hakkında hakarete varmayan ancak rahatsız edici şekilde eleştirilerde bulunursa, iş akdi haklı gerekçe ile feshedilebilir mi ? İş Kanununa göre;  bir işçinin iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için ya haklı sebebin ya da geçerli bir sebebin varlığı gerekir. Geçerli sebep; İş Kanun’nun 17.maddesinde düzenlenmiş ve işçinin davranışları bir fesih nedeni […]

Mevsimlik İşçinin Yıllık İzin Hakkı Var mıdır ?

“Bir yıl içinde 11 Ay ve daha uzun süre çalışılan iş mevsimlik iş midir ? 11 ay çalışan Mevsimlik İşçinin yıllık Ücretli İzin Hakkı Var mıdır ?” Mevsimlik iş, yıllın belli dönemlerinde sınırlı süreler ile yapılan iş demektir. Ülkemizin iklimi ve yetişen ürünler ile bağlantılı olarak da bazı bölgelerinde mevsimlik işler yapılmaktadır. Mevsimlik işte, mevsime […]

İşçinin Devamsızlık Yapması Nedeniyle Haklı Fesih

Devamsız işçi, işten tazminatsız olarak çıkartılabilir mi ? 4857 sayılı İş Kanununun 25/II-g maddesine göre; İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü işe gelmemesi, İşçinin bir ayda üç iş günü işine gelmemesi, Durumlarında devamsızlık nedeniyle işçinin […]

Güvenlik Görevlisinin Uyuması Halinde Haklı Fesih

Güvenlik Görevlisi Uyurken Tespit Edilirse, İş Sözleşmesi Haklı Sebeple Feshedilebilir mi ?   4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinde, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerlerinin varlığı halinde, işverenin iş sözleşmesini haklı fesih imkânının olduğu açıklanmıştır. Yine değinilen bendin (e) alt bendinde, işverenin güvenini kötüye […]

İş Akdinin Haklı Feshi Altı İşgünlük Süre İçinde Olmalı

“Haklı bir sebep varsa, İş akdi altı işgünü içinde sona erdirilmelidir” İş Kanunun 25. maddesinde işverenin haklı nedenle fesih halleri sayılmıştır. Yasa koyucu bu halleri, 1. Sağlık sebepleri 2. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri 3. Zorlayıcı sebepler 4. İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17. maddedeki bildirim süresini aşması. olarak dört […]

İş Yargısında Bozmadan Sonra Islah

Bozma sonrasında ıslah mümkün müdür ? Çok genel bir deyişle ıslah kurumu, tarafların yaptıkları usul işlemlerinde düşebilecekleri yanlışlıkları düzeltmeye, eksikleri tamamlamaya ve böylece adaletli bir karar verilebilmesini sağlamaya yönelik bir yoldur. Islah, karşı tarafın onayına ve hakimin kararına bağlı olmaksızın bir tarafın usule ilişkin yaptığı işlemleri, gerekli giderleri vermek koşuluyla yasada belirtilen süre içerisinde yöntemine […]

İhbar Tazminatı ile Kötüniyet Tazminatı Ayrı Ayrı Talep Edilebilir

KÖTÜ NİYET TAZMİNATI, İHBAR TAZMİNATI DEĞİLDİR. İş Güvencesi kapsamı dahilinde olan işçilerin İş Hukuku kapsamındaki haklarından bahsetmekteyiz ancak iş güvencesi kapsamında olmayan işçilerin de haksız yere işten çıkartılması halinde de İş Hukuku dahilinde hak ve talepleri olamaz mı? İşte bu noktada da karşımıza “kötü niyet tazminatı” talebi çıkmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. Maddesine göre […]

İş Sözleşmesinde Asgari Çalışma Süresi ve Cezai Şart

İş sözleşmelerinde işçi veya işveren aleyhine cezai şart düzenlenebilir mi ? İşçi ve işveren arasındaki hizmet sözleşmesinin gerekliliklerinin yerine getirilmesi her zaman mümkün olmayabilir. Taraflardan birinin isteği ile her zaman iş sözleşmesi sona erdirilebilir. Böyle bir durumda, tarafların zor durumda kalmaması ve iş sözleşmesinin bağlayıcılığını sağlayabilmek adına, yapılan sözleşmeye caydırıcı bazı hükümler konulabilir. Hukukumuzda bu, […]

Şirketlerin Etik Kurul Ve Disiplin Kurulu Kararlarının Mahkeme Nezdindeki İtibarı Ve En Kıymetli Süre Olan 6 Gün

Daha önce 13/08/2014 tarihli yazımda Toplu Sözleşme, Disiplin Hükümleri ve Disiplin Kurulu kararı işleyişinin öneminden ve hukuki gücünden bahsetmiştim. Şimdi yine bu pencere dahilinde konuya daha önemli bir pencere daha açmak ve konuyu sadece Sendikalı düzen ve Toplu Sözleşme hükümleri gerekliliği olmaktan çıkararak, Sendikalı ilişkiye taraf olmadığı halde bazı Şirketlerin İnsan Kaynakları birimi işleyişi içinde […]

İş Sözleşmesindeki Rekabet Yasağının İhlali Halinde Görevli Mahkeme Hangisidir ?

İş sözleşmelerindeki Rekabet yasağı maddesinin amacı, işçinin işinin devamı sırasında işletmede öğrendiği bilgileri, iş sözleşmesi sona erdikten sonra işverenin aleyhine onunla rekabet edecek şekilde kullanmasını engellemektir. İş hukukunda rekabet yasağı, iş sözleşmesi devam ederken ve iş sözleşmesi sona erdikten sonra rekabet etmeme borcu olarak iki şekilde incelenebilir. İş sözleşmesi devam ederken işçinin işverenle rekabet yasağının […]