İş Hukukunda İbraname

  İş ilişkisinde borcun ibra yoluyla sona ermesi ve ibranamenin geçerliliği 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 420 inci maddesinde öngörülmüştür. Sözü edilen hükme göre, işçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması, ibra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması, ibra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin […]

İşçi Alacaklarında Zamanaşımı Süresi

İşçi alacaklarında zamanaşımı süresi ne kadar ? İşçi ve işveren arasındaki sözleşmede aksine bir hüküm yoksa genel olarak işçiler, devlet memurlarından farklı olarak, çalıştıkları ayın ücretini, bu ayın sonunda talep edip, davaya hak kazanırlar. Aylık ücretler için zamanaşımı, her bir ayın ücretinin muaccel olduğu tarihten itibaren ayrı ayrı işlemeye başlar ve beş yıl sonra zamanaşımına […]

Emsal Ücret Araştırması Ne Zaman ve Neden Yapılır ?

İşçinin açtığı bir davada, aldığı ücret konusunda farklı iddialar ve tutarsızlıklar var ise bu durumda, emsal ücretin araştırılması gerekmektedir. İşçinin alabileceği gerçek ücretin tespiti için, davacının iş ve kıdemi de belirtilerek meslek kuruluşuna yazı yazılarak, alınacak yanıta göre karar verilmesi gerekmektedir. Uygulamada çalışılan işyerinin sektöründeki sendikalara ve ticaret odalarına yazılar yazılmaktadır. Bordroda görünen ücretten daha […]

Evlilik Sebebi ile Fesih- Nikahtan Önce İşten Ayrılma

Kadın işçi evlenmeden önce iş akdini evlilik sebebi ile feshedebilir mi ? Tazminat alabilir mi ?     4857 sayılı İş Kanunu’nun 120. maddesi yollamasıyla, halen yürürlükte olan 1475 Sayılı Yasa’nın 14. maddesinin birinci fıkrasında, kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde evlilik sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanabilecek şekilde feshedebileceği hükme bağlanmıştır. Bu hak, […]

Haklarını Alamayan İşçilerin İşyerinde Toplanmaları ve İşverene Karşı Örgütlenmeleri

  İşçi alacakları, en basit tabiri ile işçinin işverene ait işi, emeği, birikimi ve vaktini kullanarak yerine getirmesi sonucunda hak ettiği kazançtır. İşçi alacaklarının günlük yaşamda en sık bilinen hali mesai ücretidir. 4857 sayılı kanunun 24. Maddesinde belirtildiği üzere, işveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse, çalışma […]

Mobbing Sebebi ile Haklı Feshin Koşulları

Mobbinge Maruz Kaldığını İddia Eden Bir İşçi, Sözleşmesini Haklı Sebeple Feshedebilir mi ? Tazminat Alabilir mi ? Mobbing kavramı, İngilizce “mob” kökünden gelmekte olup, “Mob” sözcüğü, aşırı şiddetle ilişkili ve yasaya uygun olmayan kabalık anlamındadır. Mobbingin (işyerinde psikolojik taciz) kelime anlamı, psikolojik şiddet, baskı, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermektir. Mobbing kavramının, çalışanın yüzüne bağırılması, […]

İş ortaklıklarına Karşı Açılacak İş Davalarında Davalı Taraf

“İş ortaklıklarının taraf ehliyeti var mıdır ? Ekonomik yaşam içerisinde faaliyette bulunan modellerden birisini de iş ortaklığı olarak da nitelendirilen “joint venture”ler oluşturmaktadır. Özellikle değişik teknik aşamalardan oluşan ve bünyesinde yüksek risk unsuru taşıyan bazı entegre projelerin ifasının ileri teknoloji ve sermaye birikimini gerektirmesi, konusunda uzmanlaşmış ve belli bir teknik donanımı olan firmaların bir organizasyon […]

Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma

İş Kanunumuzda işçilerin çalıştırılamayacağı günler, çalıştırıldığı takdirde işçinin onayının alınması gerektiği ve bu günlerde yapılan çalışmaların normal ücretlendirmeden farklı olacağı yasa ile korunmaktadır. Ulusal bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde işçilere, işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın bir gündelik tutarında ücret ödenir ve/veya tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük […]

İş Kazası Sebebi ile Yakınların Manevi Tazminat İsteme Hakkı

İş kazası geçiren işçinin eş ve çocukları da manevi tazminat talep edebilir mi ? Bir kazanın iş kazası olarak nitelendirilebilmesi için bazı kriterlerin varlığı aranmaktadır; -Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, -İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, -Sigortalının işveren tarafından görevle başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, Kaza Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirildikten sonra, olayın […]

Evde Çalışan Çocuk Bakıcıları, İş Kanunu Kapsamında mıdır ?

Çocuk bakıcıları, iş kanunundaki haklara sahip midir ?   4857 sayılı İş Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca, “ev hizmetlerinde çalışanlar” hakkında iş kanunu hükümleri uygulanmaz. Ev hizmetlerinde aşçı, uşak, temizlikçi gibi işlerde çalışan işçi ile ev sahibi işveren arasındaki uyuşmazlığın iş mahkemesi yerine genel mahkemelerde çözümlenmesi gerekir. İş Kanunu kapsamı dışında bırakılan bu […]