Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma

İş Kanunumuzda işçilerin çalıştırılamayacağı günler, çalıştırıldığı takdirde işçinin onayının alınması gerektiği ve bu günlerde yapılan çalışmaların normal ücretlendirmeden farklı olacağı yasa ile korunmaktadır. Ulusal bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde işçilere, işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın bir gündelik tutarında ücret ödenir ve/veya tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük […]

İş Kazası Sebebi ile Yakınların Manevi Tazminat İsteme Hakkı

İş kazası geçiren işçinin eş ve çocukları da manevi tazminat talep edebilir mi ? Bir kazanın iş kazası olarak nitelendirilebilmesi için bazı kriterlerin varlığı aranmaktadır; -Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, -İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, -Sigortalının işveren tarafından görevle başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, Kaza Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirildikten sonra, olayın […]

Evde Çalışan Çocuk Bakıcıları, İş Kanunu Kapsamında mıdır ?

Çocuk bakıcıları, iş kanunundaki haklara sahip midir ?   4857 sayılı İş Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca, “ev hizmetlerinde çalışanlar” hakkında iş kanunu hükümleri uygulanmaz. Ev hizmetlerinde aşçı, uşak, temizlikçi gibi işlerde çalışan işçi ile ev sahibi işveren arasındaki uyuşmazlığın iş mahkemesi yerine genel mahkemelerde çözümlenmesi gerekir. İş Kanunu kapsamı dışında bırakılan bu […]

İşçinin İstifa Etmesi Halinde Kıdem Tazminatı ve Diğer Sorunlar

İSTİFA İLE İŞTEN AYRILMA / KIDEM TAZMİNATI İstifa eden işçi tazminatlarına hak kazanır mı ? İstifa; iş sözleşmesinin çalışan tarafından feshidir. Çalışanın iş sözleşmesini haklı nedenle fesih halleri İş Kanunu’nun 24. maddesinde açıklanmıştır. Bu maddede belirtilen nedenlerle fesih yapılması halinde çalışan kıdem tazminatına hak kazanır. Ancak ihbar tazminatı talebinde bulunamaz. İş Kanunu 24. madde ve […]

Esnaf ve Sanatkarlara Ait İşyerleri İş Kanunu Kapsamında mıdır ?

Marangozun kendisinden hariç üç kişinin çalıştığı bir atölyede İş Kanunu kapsamında mıdır ? Bu atölyede çalışan personelin Fazla Mesai, Kıdem Tazminatı ve Yıllık ücretli izin gibi hakları var mıdır ? İş kanunun 1.maddesine gore; kanunun 4 üncü maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. Aynı […]

Alt İşveren İşçisinin Açtığı İşe İade Davası

“Alt işveren işçisinin açtığı işe iade davasında, işçi asıl işverene mi yoksa alt işverene mi  iade edilecektir ? Boşta Geçen Süre ve İşe Başlatmama Tazminatının ödenmesinden asıl işveren de sorumlu mudur ?” İş Kanunu’nun 21.Maddesine göre; işverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar […]

İşe İade Davasının Açılma Şartları ve Otuz İşçi Kuralı

İş Güvencesi”, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18 vd. maddelerinde düzenlenmiş olup; işçinin işini güvence altına almak maksadıyla, işverenin süreli fesih hakkı yasayla sınırlandırılmıştır. İş güvencesinin temel amacı keyfi nedenlerle işten çıkarmaları engellemek ve işverenlere bu konuda caydırıcılık sağlamaktır ancak yararlanma koşullarından dolayı kapsadığı alan, ülkemizde oldukça dardır. İş güvencesinin teminatı olan işe iade davasının şartlarını  inceleyecek olur […]

İşçinin Güven Sarsıcı Davranışları Sebebi ile Haklı Fesih

Suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli şüpheler bulunan bir işçinin iş sözleşmesi güven sarsıcı davranışlar sebebi ile haklı nedenle feshedilebilir mi ? 4857 sayılı Kanun’un 25. maddesine göre; Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, maddede yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: Aynı maddenin II. bendinde, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller […]

Adres Değişikliğini Bildirmeyen İşçi, İşe Davet İhtarnamesinin Tebliğ Edilememesinden Sorumludur

İŞÇİYE, İŞE DAVET İHTARNAMESİNİN TEBLİĞ EDİLEMEMESİ DURUMUNDA FESHİN GEÇERLİ HALE GELMESİ İş sözleşmesinin geçerli bir neden olmaksızın feshedilmesi halinde işçinin başvurabileceği yollardan birisi işe iade davası açmaktır. İşe iade davası açabilmek için; işyerinde çalışan işçi sayısının en az otuz işçi olması, işçinin en az altı aylık kıdeminin olması, işe iade davasının da fesih bildiriminin tebliğinden […]

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Yapılmasını Gerektirecek Objektif Koşulun Bulunmaması

“Belirli Süreli iş sözleşmesinin süresiz bir iş için yapılması mümkün müdür ? İşçi lehine dahi olsa objektif koşulun bulunmaması durumunda; süresinden önce feshedilen sözleşme için işçiye bakiye süre ücreti ödenmeli midir ? Belirli süreli iş sözleşmesi, sözleşmenin kurulduğu anda taraflarca hukuki ilişkinin devam süresinin yani sona erme anının bilindiği veya öngörülebildiği, bu anın sözleşmede açık ya […]