Evlenen Kadın İşçinin Tazminat Hakkı

İş sözleşmesinin işçi tarafından feshedilmesinde, kıdem tazminatına hak kazanma koşulları İş Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir. Peki evlilik sebebi ile iş akdinin feshinde, kıdem tazminatına hak kazanılabilecek midir? Kazanılacak ise erkek eş için de böyle bir hak söz konusu olabilecek midir? Evlilik nedeniyle iş akdinin feshine ilişkin olarak 4857 Sayılı İş Kanunu’ nun 120. Maddesinin atfı ile […]

Gece Çalışmasında Fazla Mesai Hesabı

İş Kanunu'nun 63.maddesine göre; Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır yine İş Kanunu'nun 69.maddesine göre de; Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla onbir saat süren dönemdir. Postalar Halinde İşçi […]

Ücretin İndirilmesine İtiraz Edilmemesi, Düşük Ücretin Kabul Edildiğini Göstermez

Ücret, işçinin işini yapması neticesinde hak ettiği kazançtır. İş Kanununun 32. Ve devamı maddelerinde ücretin ne olduğu, nasıl ödenmesi gerektiği, ödenmemesi durumunda sonuçlarının neler olacağı ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Uygulamada çalışanların başta anlaşılan ücretlerinin indirildiği ve işçilerin de işlerini kaybetemek adına ücretin indirilmesine itiraz etmeyerek uzun bir süre düşük maaş ile aldıkları görülmektedir. Peki İş Kanunu'nun […]

Parça Başı Çalışan İşçinin Fazla Çalışma Hesabı

Parça başına çalışma, çalışma zaman dikkate alınmaksızın, yapılan işin parça olarak miktarının esas alındığı hizmet sözleşmesidir. Parça başına çalışmada işçinin belirli bir zaman içinde elde ettiği ücret, bu süre içinde çıkardığı parça ücretlerinin toplamından oluşur. Burada esas olan, ücretin zaman esasına göre değil, çıkarılan parçaya göre verilmesidir. Peki işin zaman esasına göre olmaması, parça başı […]

İşçinin Devamsızlığı Sebebi ile İş Sözleşmesinin Feshi

İş Kanununun 25. Maddesinde işverene, iş sözleşmesini derhal feshetme hakkı tanıyan sebepler düzenlemiştir. Bu sebeplerden bir tanesi de işçinin devamsızlığı durumudur. Hükme göre; İşçi, işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ​ Ardı ardına iki işgünü veya Bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut Bir ayda üç işgünü […]

Özel Okul Öğretmenleri İşe İade Davası Açabilir mi ?

  Özel okul, etüd merkezi, dershane gibi özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenleri İş güvencesi kapsamında işe iade davası açma hakları var mıdır. Özel Öğretim Kurumların yasası gereği süreli sözleşme yapmak zorunda olan öğretmenlerin bu sözleşmeleri belirli süreli midir yoksa asgari süreli midir ?  İş kanuna göre; belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışanların işe iade davası açmaya […]

Fazla Mesai Alacağında Hakkaniyet İndirimi

Fazla çalışma alacağının hesabında hakkaniyet indirimi nedir ve neden yapılır ?  Esasında; İş Kanununda fazla çalışmanın ispatı ile ilgili olarak özel bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle fazla çalışmanın ispatında ispat yükü genel hükümlere tabidir. Dolayısıyla fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi kural olarak bu iddiasını; fazla çalışma yaptığı gün ve saatleri ispat etmek zorundadır. Fiili […]

Birden Fazla Riskli İşyerinde Çalışmış İşçinin Meslek Hastalığına Yakalanması

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 14. Maddesinde meslek hastalığı düzenlenmiştir. Hükme göre; “Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.” Maddenin devamında kişinin meslek hastalığına tutulduğunun, a) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları […]

Hizmet Tespit Davasında İspat

Sigorta bildirimi yapılmadan çalışan işçilerin, sigortasız geçen bu sürelerini sigortalı hale getirebilmeleri mümkün müdür? Mümkün ise, nasıl bir yol izlenmeli, süreç nasıl işlemektedir? Bu sorulara cevap olarak karşımıza, hizmet tespit davası çıkıyor. Hizmet tespit davası, 5510 Sayılı Kanun’a göre sigortalı sayılan işlerde çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumunca tespit edilmediğinde veya işverence işe giriş bildiriminde bulunulmuş fakat […]

Davadan Önce İhtarname Gönderilmesi Halinde Faizin Başlayacağı Tarih Değişir mi ?

  İşçi alacaklarına faiz hangi tarihten itibaren işlemeye başlar ?  6098 sy Borçlar Kanunu'nun 117.maddesine göre; Muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarıyla temerrüde düşer ve aynı yasanın 118.maddesine göre de Temerrüde düşen borçlu, temerrüde düşmekte kusuru olmadığını ispat etmedikçe, borcun geç ifasından dolayı alacaklının uğradığı zararı gidermekle yükümlüdür. Borçlar Kanunu'nun bu hükmü karşısında İşçi alacaklarına dair yargı […]