Resmi Tatilde Yapılan Devamsızlık Haklı Fesih Sebebi midir ? ve Hak Düşürücü Süre Sorunu

İş Kanunu’nun 25. maddesinde yazılı gerekçeler ile iş sözleşmesinin feshedilmesi “Haklı Nedenle Fesih” olarak adlandırılabilir. Eğer Haklı Sebeple Fesih 25.maddenin ikinci fıkrasında yazılı “ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık” hallerinden birine dayanıyorsa sözleşmenin feshinde işçiye herhangi bir bildirim yapılmasına ve tazminat ödenmesine gerek yoktur. Ayrıca Haklı sebeple feshin söz konusu olduğu hallerde fesih geçerli kabul edilir […]

İşverene Dava Açan İşçi Aynı İşverene Açılan Başka Bir İş Davasında Tanıklık Yaparsa… “Davamın Tanığı Senin Davacındır”

  İş Hukuku’na temel teşkil eden ilkelerden en önemlisinin İşveren için yazılı delillerle ispat külfeti olduğu, işçinin konuya ilişkin olarak tanık dinletmesinin yeterli olduğu günümüzde hemen hemen her iş davası yargılama safhalarında karşımıza çıkmaktadır. Ancak işçi tarafının dinlettiği tanığın, “tanıklık” sıfatının da irdelenmesi gerekmektedir. Mahkeme gerçekten bu tanığa itibar etmeli midir? İşveren ile husumeti olan […]

İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız İkale Sözleşmesi Yapacağız…

  “Anlaşmalı Ayrılık” bu lafı bir çok yerde duyuyorsunuzdur, anlaşmalı boşanma, anlaşmalı kira sözleşmesi feshi ve evet anlaşmalı şekilde işçi ile işveren arasındaki ilişkinin de sonlanması mümkün, biz buna İş Kanununda yer almasa da Borçlar Kanununda Bozma Sözleşmeleri olarak karşımıza çıkan ve pratik hayatımızda “ikale sözleşmesi” ile iş ilişkisinin sonlandırılması diyoruz. Öyle ki iki tarafta […]

Uyarılan İşçi, Aynı Sebeple İşten Çıkartılabilir mi ?

  İşyerinde hata yapan işçiye uyarı verilmesi iş hayatında sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Ancak bazı durumlarda işveren, işçisine uyarı verdikten sonra verdiği uyarıdan pişman olmakta ve işçiyi işten çıkartmak ister. Bu durumda hatası sebebi ile uyarılan işçinin, uyarıdan vazgeçilip işten çıkartılması mümkün olacak mıdır ? Uyarı; İş Kanununda yer almayan bir disiplin cezasıdır. Kaynağı Personel […]

Şirketin Küçülmesi İşçi Çıkarılması için Geçerli Bir Sebep midir ?

  4857 sayılı Kanun’un 18. maddesine göre otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. İşletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan sebepler, sürüm ve satış imkanlarının […]

Yöneticilerin Fazla Çalışma Ücreti Almaya Hakları Var mı ?

  Hukukumuzda fazla çalışma, haftalık 45 saati aşan çalışmalar olarak tanımlanmıştır. Fazla çalışma İş Kanunumuzun 41. Maddesinde düzenlenmiştir. Fazla çalışma yapılması durumunda kanunun öngördüğü şekilde, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle fazla çalışma ücreti ödenir. Fazla çalışma ücretleri ödenmeyen işçiler, İş Mahkemelerinde […]

İşçi Alacaklarında Arabuluculuk

  Yargıtay içtihatları ile şekillenen ancak yeni yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu'nun getirdiği katı kurallar sebebi ile işçinin işverenine verdiği ibranın geçerli olma ihtimali yok denecek kadar az kalmıştır. Bundan sonra verilen ibralar ancak makbuz hükmünde olup, alacakların ve işçinin dava açma hakkının varlığını ortadan kaldırmayacaktır.  (Detaylı bilgi için bkz İşten çıkarılan işçinin İmzaladığı ibraname Geçerli midir?- İbranamenin […]

Fesih Sebebinin Açık ve Kesin Olarak Bildirilmesi Zorunludur

  İş sözleşmesinin geçerli bir nedene dayandırılarak feshedilmesi İş Kanunun 18. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu hükme göre “Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.” Bununla birlikte […]

Bordroda Gösterilen Ücret ile Gerçek Ücretin Farklı Olması

İşyerlerinde çoğu zaman yüksek SGK ve vergi maliyeti sebebi ile işçilerin bordrolarında gösterilen ücret ile aldıkları ücretler genelde birbirinden farklı olur. İşçinin yakın süre içerisinde emeklilik veya sağlık yardımı gibi konularda olumsuz etki göstermeyen bu duruma işçiler de genellikle itiraz etmez. Ancak iş ilişkisi sona erdiğinde, bir şekilde ilişki kötü bir şekilde bitmiş ise, işçiler […]

İşçi Alacaklarında İşçi ve İşveren Avukatları

İş hukuku ile uğraşan hukukçuların büyük bir bölümüne göre İş Hukukunun amacı işverene karşı zayıf durumda işçilerin korunmasıdır. Bu korunmanın sağlanması için ise İşçi Lehine Yorum ilkesi geliştirilmiş ve İşçilere normal hukuktakilerden ayrıcalıklı bir takım haklar sağlanmıştır. İş Hukukunda en çok uyuşmazlık çıkan konulardan birisi olan İşçi Alacakları davalarında İşçilerin ve İşverenlerin avukatları, isci lehine […]