Adres Değişikliğini Bildirmeyen İşçi, İşe Davet İhtarnamesinin Tebliğ Edilememesinden Sorumludur

İŞÇİYE, İŞE DAVET İHTARNAMESİNİN TEBLİĞ EDİLEMEMESİ DURUMUNDA FESHİN GEÇERLİ HALE GELMESİ İş sözleşmesinin geçerli bir neden olmaksızın feshedilmesi halinde işçinin başvurabileceği yollardan birisi işe iade davası açmaktır. İşe iade davası açabilmek için; işyerinde çalışan işçi sayısının en az otuz işçi olması, işçinin en az altı aylık kıdeminin olması, işe iade davasının da fesih bildiriminin tebliğinden […]

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Yapılmasını Gerektirecek Objektif Koşulun Bulunmaması

“Belirli Süreli iş sözleşmesinin süresiz bir iş için yapılması mümkün müdür ? İşçi lehine dahi olsa objektif koşulun bulunmaması durumunda; süresinden önce feshedilen sözleşme için işçiye bakiye süre ücreti ödenmeli midir ? Belirli süreli iş sözleşmesi, sözleşmenin kurulduğu anda taraflarca hukuki ilişkinin devam süresinin yani sona erme anının bilindiği veya öngörülebildiği, bu anın sözleşmede açık ya […]

Fazla Çalışma; Aylık Değil Haftalık Çalışma Saati Üzerinden Hesaplanır

İş Kanunu’nun 41.maddesine göre; Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. 63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret […]

Deneme Süreli İş Sözleşmesi ve Deneme Süresinin Sınırı

“İş sözleşmelerine İki aydan daha uzun deneme süresi konulabilir mi ? İşçi deneme süresinde tazminatsız işten çıkartılabilir mi” Çalışma hayatında sıkça karşılaşılan deneme süresi, işçi ve işveren arasında akdedilen iş sözleşmelerine, tarafların birbirlerini tanıyabilmeleri amacıyla konulan süredir. Sözleşmede kararlaştırılan deneme süresi işçinin çalışmaya başladığı tarih itibariyle başlar. Bazı işverenler bu süre içerisinde işçiyi ücretsiz çalıştırmak […]

Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik- İşçinin Haklı Sebeple Feshi

İş koşulları işçi aleyhine ağırlaştırılabilir mi ? İşverenin sorumluluğu kapsamında değerlendirilebileceğimiz bir konu olan işçiye bilgi verme yükümlülüğü genel olarak; çalışma koşulları, işyeri ve işletmelerin yakın geçmişteki ve gelecekteki gelişimi, ekonomik durumu; işyeri ve işletmelerde istihdam durumu, yapısı ve özellikle yakın gelecekte istihdamı olumsuz olarak etkileyecek olan hususlar hakkında olmaktadır. Çalışanların iş koşulları hakkında işverence […]

İşe İade Kararı Sonrası İşçi Aynı Görevde mi İşe Başlamalı ?

“İşe iade kararından sonra aynı iş yok ise; İşçiye fesihten öncekinden farklı bir görev verilebilir mi ?” İş Kanunu’nun 21.Maddesine göre; İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde […]

Gece Çalışması ve Fazla Mesai

“7,5 Saati Aşan Gece Çalışmaları, Fazla Mesai Olarak Kabul Edilebilir mi ?” Günlük çalışma hayatında işçilerin özelikle bazı işlerde gece çalıştırılmaları, bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak gece çalışmasının bazı zorlukları olduğu da ortadadır. Kural olarak çalışma, günün gündüz döneminde günlük çalışma süresine göre yapılır. Bununla birlikte, işyerinin gerekleri, işin niteliği, günlük çalışmanın, gece yapılmasını […]

İşçinin İşe İade Başvurusunda Samimi Olması Gerekliliği

“İşe iade kararından sonra işverenin işçiye gönderdiği davet; vekile mi asile mi yapılmalıdır ?” Davete rağmen işe başlamayan işçinin işe başvurusu samimi olmadığından fesih geçerli olur mu ?” 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesinin 5. fıkrasına göre, işçi kesinleşen mahkeme kararının kendisine tebliğinden itibaren on iş günü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. […]

İmzalı Ücret Bordrosunun İspat Gücü

“Ücret Bordrosunun İmzalı Olması Durumunda, Bordronun Aksi İspatlanıncaya Kadar Geçerli olduğu kabul edilir” İşverenler tarafından her ay ödenen ücretler için düzenlenen ve ayrıntılı olarak dökümlerini gösteren belgelere ücret bordrosu denir. Ücret bordroları yargılamada kabul edilen belgelerdendir. Ücret bordroları işçiler tarafından imza edilmektedir. Ücret bordrosu düzenlememesi veya usulüne uygun düzenlenmemesi halinde delil olarak kabul edilmediği gibi […]

Kart Sistemi Olan İşyerlerinde Yıllık İznin İspatı

Kart sistemi olan işyerlerinde, İşçinin yıllık izin kullanıp kullanmadığı bu sistem delil gösterilip ispatlanabilir mi ? İşçinin, işyerinde çalışması sonucu emeği karşılığında ücret alacağı dışında 4857 sayılı İş Kanunu ile sağlanan çeşitli hak ve alacakları mevcuttur. Bunlardan biri olan izin hakkını kazanmak için ücret karşılığında bir iş sözleşmesine istinaden çalışmak gerekir. İşçinin yıllık izne hak […]