İşe İade Davalarında Direnme Kararı Verilir mi ?

Yürürlükteki iş mevzuatımıza göre; 30’dan fazla işçinin çalıştığı bir işyerinde 6 aydan daha uzun süre belirsiz süreli iş akdi ile çalışan bir işçi iş güvencesi kapsamındadır. İş güvencesi İş Kanunun 18 vd maddelerinde kendisine yer bulmuştur. 18.maddeye göre; sözleşmeyi feshetmek isteyen işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir […]

İşçinin Sağlık Nedeni ile İş Akdinin Feshi

Bazı iş alanlarındaki ağır çalışma koşulları, o alanda çalışan işçilerin yaşamlarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Örneğin maden-yeraltında yapılan çalışmalar, inşaat alanında yapılan çalışmalar, kimyasalların kullanıldığı çalışma alanları vs. bu türden iş alanlarıdır. Böyle yerlerde devamlı ve uzun süreli çalışmalar işçinin sağlığında bozulmalara sebep olabilmekte, yaşam kalitesini düşürebilmektedir. Peki işin yapılması ve çalışma şartlarının zorluğu, işçinin sağlığını […]

İşçinin Çalıştığı Yer Haricinde Başka İşyerlerinde Çalışması – Sadakat Borcu

Sadakat borcu, işveren açısından işçiyi koruma ve gözetme, işçi açısından ise işverenin ve işyerinin çıkarlarını koruma, işverene ekonomik, ticari veya mesleki bakımdan zarar verebilecek her türlü davranıştan kaçınma borcu biçiminde kendini gösterir. Sadakat borcu, işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinin karşılıklı borç doğuran kişisel bir ilişki olmasının doğal bir sonucudur. Sadakat borcunu ihlal edebilecek işçinin, […]

Performans Düşüklüğü Sebebi ile Fesih

İşveren, işçisinin sözleşmesini performans düşüklüğü sebebi ile feshedebilir mi ?  4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesine göre otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorunadır. 4857 […]

Fazla Mesai Ücretinin İş Sözleşmesi ile Ücretin İçine Dahil Edilmesi

  Çalışma hayatının ve bundan dolayı doğan uyuşmazlıklar sebebiyle iş hukukunun önemli konularından biri de fazla çalışma ve buna bağlı olarak doğan ücret alacağıdır. Fazla çalışma İş Kanunun 41. maddesinde düzenlemiştir. Haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışmadır. Diğer taraftan İş Kanununa göre fazla çalışmaların toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamaz. Yapılan fazla çalışmaların […]

Sendikal Nedenle Fesihte İspat Yükü ve Sendikal Tazminat

İşçi sendikaları, işçilerin ekonomik, sosyal hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi için işçiler tarafından kurulan anayasal ve yasal kuruluşlardır. Sendikalar, üyelerinin çalışma ve ücret koşullarını iyileştirmek, onlara çeşitli ekonomik ve sosyal haklar sağlamak, işyerlerinde insanlık onuruna yakışır bir çalışma ortamı yaratmak, işçilerin kendileri ve üretim süreci ile ilgili bütün konularda söz ve karar sahibi olmalarını […]

İşe Başlatmama Tazminatı ve Boşta Geçen Süre Alacağı için Faiz Başlangıç Tarihi

İşverene karşı açılan işe iade davalarında işçi lehine “işe iade” kararı çıktığında; bu kararı veren mahkemece yine işçi lehine olmak üzere 4 aylık ücret tutarında Boşta Geçen Süre alacağı ve işçinin süresi işe başlatılmaması halinde kıdemine göre belirlenecek tutarda bir “İşe Başlatmama Tazminatı” tespit edilir. İşçinin; işe iade kararının kesinleştiği tarihten itibaren 10 işgünü içerisinde […]

İşe Girerken Alınan Senet ve Bu Senede Karşı Tanıkla İspat

İş hukuku, hizmet akdinden doğan iş görme yükümlülüğü içinde ve çoğu zaman emeğinden başka geçim olanağı bulunmayan işçiyi korumayı ön planda tutan bir hukuk dalı olarak görülür. Bu nedenle iş hukukunda “işçi lehine yorum ilkesi” geçerlidir. Güçlü işveren karşısında ekonomik yönden bağımlı ve geçim koşulları açısından daha zayıf durumda bulunan işçinin korunması her şeyden önce, […]

Alt İşveren Personelinin Açtığı İşe İade Davası ve Asıl İşverenin Sorumluluğu

Alt işveren- asıl işveren kimdir? İşçinin hak ve alacaklarından sorumlulukları nasıldır? gibi günümüzün önemli sorunlarından biri olan ve halk arasında ‘taşeron’ olarak bilinen alt işveren-asıl işveren ilişkisi İş Kanununun 2. maddesinde açıkça düzenlemiştir. Buna göre; “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği […]

İşveren’in Fesih Sebebi ile Bağlı Olması

İş Kanununun 19. maddesi uyarınca işveren iş güvencesi kapsamındaki işçilerinin iş akitlerini feshederken fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde yazılı olarak bildirmelidir. Aksi halde feshin geçersizliğine hükmedilir. Nitekim İş Kanununun 20. ve 21. maddelerinde fesih sebebinin belirtilmemesinin geçersiz feshe yol açacağı açıkça hükme bağlanmıştır. Burada yasadaki açık bildirimden kasıt, fesih nedenlerinin somut olaylara indirgenerek […]