Alt İşveren İlişkisinde İşkolunun Tespiti

  Çalışma hayatındaki sendikal faaliyetlerini temelini işkolu kavramı oluşturmaktadır. Kanunda açıkça tanımı yapılmamakla birlikte işkolunu, bir işyerinde yürütülen faaliyetlerin benzer veya birbirine yakın olanlarının gruplandırılması olarak tanımlayabiliriz. İşkollarının neler olduğu ise 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa ekli 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Bir işyerinin girdiği işkolunun tespiti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından […]

Yasal Şartları Taşımayan İbraname Hükümsüzdür

Borçlar hukuku açısından ibra, borcu sona erdiren sebeplerden biri olup, bir edimi yerine getirme yükümlülüğünü hukuken ortadan kaldıran, borçluyu borçtan kurtarıp alacaklının da alacak hakkını sona erdiren bir işlemdir.  Türk Borçlar Kanununun bu hükmü, genel kanun-özel kanun ilişkisi kapsamında bu konuda hüküm içermeyen iş kanunları bakımından da uygulama alanı bulmaktadır. İş ilişkisinin sona ermesi durumunda, […]

İkale’nin SGK’ya Hangi Kod Altında Bildirilmesi Gerektiği

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 9.maddesine göre; göre sigortalılığı sona erenlerin durumları işverenleri tarafından en geç on gün içinde Kuruma bildirilir. Aksi durumda işverene idari para cezası uygulanmaktadır. Sosyal Sigortalar Yönetmeliği'nin 25.maddesine göre de; Sigortalılığın sona ermesine ilişkin bildirimler, Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi olanlar için Ek-5, […]

İşçinin Yasak Olduğunu Bilmesine Rağmen İşyerinde Sigara İçmesi

  İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. Maddesi’nde düzenlenmiştir. Bunlar; – Sağlık sebepleri, – Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri, – Zorlayıcı sebepler ve – İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halindeki devamsızlığının belirli bir süreyi aşması olmak üzere dört ana başlık altında toplanmıştır. Haklı nedenle fesihte işveren […]

İşe İade Davası Sürerken İşçinin Ölümü (2015 HGK Kararı)

Hizmet sözleşmesinde, iş görme edimi bizzat işçi tarafından yerine getirildiğinden, işçinin ölümü halinde, sözleşme hiçbir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer. Bu durum Borçlar Kanunu'nun 440.maddesinde yer almıştır. Maddeye göre; Sözleşme, işçinin ölümüyle kendiliğinden sona erer.  İşçinin ölümü nedeniyle hizmet sözleşmesi sona erdiğinde, işçinin kanundan ve sözleşmeden doğan bütün talep hakları mirasçılarına geçer. Buna karşılık sözleşmenin sona […]

Sözleşmeli Kamu Personeli İşe İade Davası Açabilir mi ?

İş sözleşmesi haklı veya geçerli bir neden olmaksızın feshedilen işçinin başvurabileceği yollardan bir tanesi işe iade davası açmaktır. İşe iade davası açabilmenin şartları İş Kanunun 20. ve 21. maddelerde düzenlemiştir. Buna göre; iş sözleşmesi geçerli bir neden olmadan feshedilen işçi, fesih bildiriminin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde mahkemeye başvurmalıdır. İşyerinde en az […]

İşçinin Sağlık Sorunlarını Gerekçe Gösterip İşi Aksatması

4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/1. maddesinde, işçinin sağlık nedenleri ile haklı fesih sebepleri düzenlenmiştir. Buna göre, süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: Sağlık sebepleri; a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli […]

Sağlık Personeli ile Yapılan Süreli Sözleşmeler, Belirli Süreli Sözleşme midir ?

Çalışma hayatında işçi ve işveren arasındaki iş sözleşmeleri sürelerine göre ‘belirli süreli’ ve ‘belirsiz süreli’ olmak üzere iki şekilde yapılabilmektedir. İş Kanununun 11. Maddesinde her iki sözleşme türünün de tanımı yapılmıştır. Buna göre;   “İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya […]

İşverenin Eşit Davranma Borcu ve Eşitliğe Aykırılık Tazminatı

İş Kanunu ve Anayasa ilkeleri gereği ortaya çıkmış eşitlik ilkesi, hem anayasada hem de İş Kanunu’nda düzenlenmiş olup işverenin işçileri arasında ayrım yapmamasına dayanır. İş Kanunu’nun 5. Maddesinde ayrıntılı olarak açıklanan bu konu, eşit durumdaki kişilere eşit muamele yapılmasını amaçlamaktadır. Anayasa’nın “Kanun önünde eşitlik” başlığından ve Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesinden dayanağını alan bu ilke gereği, […]

Uluslararası Şirketlerde Yurt Dışı Çalışan Sayısının Otuz İşçi Hesabında Dikkate Alınması

İş Kanunu'nun 18.maddesine göre; Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. 20.maddeye göre İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep […]