İkale’nin SGK’ya Hangi Kod Altında Bildirilmesi Gerektiği

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 9.maddesine göre; göre sigortalılığı sona erenlerin durumları işverenleri tarafından en geç on gün içinde Kuruma bildirilir. Aksi durumda işverene idari para cezası uygulanmaktadır. Sosyal Sigortalar Yönetmeliği'nin 25.maddesine göre de; Sigortalılığın sona ermesine ilişkin bildirimler, Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi olanlar için Ek-5, […]

İkale Sözleşmesine İhtirazi Kayıt Konması Halinde Sözleşme Geçersiz Hale Gelir

İş sözleşmesinin karşılıklı olarak anlaşılması yolu ile sona erdirilmesi ikale olarak adlandırılmaktadır. İkalenin geçerli olabilmesi içn Yargıtay'a göre yazılı olması, iradelerin karşılıklı olarak uyuşması ve işçinin işe iade davasından vazgeçmek için makul bir sebebinin olması gerekir. Makul sebepten kasıt genelde kıdem ve ihbar tazminatına ek ödemedir.  İkale yani, İş sözleşmesinin taraflarca anlaşılarak sona erdirilmesi durumunun bir fesih […]

İkalenin Geçerliliği ve Makul Yarar – Ek Menfaat (Fesih Talebi İşçiden Geliyorsa)

          İş Hukukunda ikale;  iş sözleşmesinin taraflarca karşılıklı olarak anlaşılarak sona erdirilmesi anlamına gelmektedir. İş Kanunumuzda iş sözleşmesinin sona erme sebepleri sayılmış ve fesih gerekçeleri “işçiden kaynaklanan sebepler” ve “işverenden kaynaklanan sebepler” olmak üzere ikiye ayrılmıştır. İş Kanunun’da İkaleye yer verilmemiştir. Ancak iş hayatında tarafların karşılıklı anlaşmak sureti ile iş sözleşmelerine […]

İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız İkale Sözleşmesi Yapacağız…

  “Anlaşmalı Ayrılık” bu lafı bir çok yerde duyuyorsunuzdur, anlaşmalı boşanma, anlaşmalı kira sözleşmesi feshi ve evet anlaşmalı şekilde işçi ile işveren arasındaki ilişkinin de sonlanması mümkün, biz buna İş Kanununda yer almasa da Borçlar Kanununda Bozma Sözleşmeleri olarak karşımıza çıkan ve pratik hayatımızda “ikale sözleşmesi” ile iş ilişkisinin sonlandırılması diyoruz. Öyle ki iki tarafta […]

istifa ettikten Sonra Bir Müddet Çalışma

İş hayatında ara sıra işçinin istifa ettiği ancak işverenin bu istifasını önce yürürlüğüe koymadığı ve işçiyi bir müddet çalıştırmaya devam ettiği ancak daha sonra istifasını işleme alarak işçinin iş ilişkisine son verildiği görülebilmektedir. İstifa ettikten sonra bir süre daha çalışan işçi acaba gerçekten istifa etmiş sayılmalı mıdır ? İsitfa iradesi işverene ulaştıktan sonra işverenin bu […]

İkalenin Geçerlilik Şartı Makul Yarar Koşulu

İş sözleşmesinin işçi ve işverenin anlaşması sureti ile sona ermesine İş Hukukunda İkale ismi verilmektedir. İkale her iki tarafın iradesinin uyuşması sureti ile yapılır bu sebeple de İş sözleşmesinin feshine ilişkin diğer yollardan farklıdır. İş sözleşmesi ikale ile sona eren işçinin kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanması söz konusu olmadığı gibi İşsizlik sigortasından da yararlanması […]

İşverenin Feshe Davet Etmesi Sureti İle İkale Sebebi ile Fesih

İş Hukukunda taraflar iş sözleşmesini yasal gerekçelere dayandırmak sureti ile tek taraflı bir şekilde feshedebileceği gibi her iki tarafın fesih üzerinde karşılıklı uzlaşması sonucunda anlaşarak iş sözleşmesini sona erdirmeleri de mümkündür. İşçi ve İşveren'in karşılıklı anlaşmak sureti ile iş sözleşmesini sona erdirmesine ikale adı verilmektedir. İş sözleşmesinin ikale yöntemi ile sona erdirilmesi için Yagıtay'ca işçiye […]